Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratívne praktikum ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIE
Cvičenia z daňovej sústavy CDA
Cvičenia z hospodárskych výpočtov HOC
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z technológie služieb CR CTW
Cvičenia z účtovníctva CVU
Dane pre podnikateľov DPV
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry a umenia DKM
Ekológia EKL
Ekonomická informatika EKI
Ekonomická informatika EKI
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia vo vybranej firme ECV
Ekonomické praktikum ECP
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GOR
Geografia v praxi GEX
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty HVY
Chémia CHE
Informatika INF
Jazyková odborná príprava v anglickom jazyku JPA
Jazyková odborná príprava v nemeckom jazyku JPN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Manažérska komunikácia MAK
Manažment cestovného ruchu MCR
Marketing MKT
Marketing v cestovnom ruchu MRC
Matematický seminár SQM
Matematika MAT
Minimum manažéra MMA
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Osobné financie OSF
Podnikanie PDN
Podnikateľské analýzy PAL
Podniková ekonomika POE
Poradenstvo pre podnikateľov PDS
Právna náuka PRN
Právo v cestovnom ruchu PCU
Prax PXA
Psychológia práce PSP
Regionálne a hospodárske dejiny RHD
Regionálny cestovný ruch RCU
Ruský jazyk RUJ
Seminár z aplikovanej matematiky SQM
Seminár z informatiky SEN
Seminár z makroekonómie MZE
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločensko-hospodársky seminár HSR
Správanie SPR
Sprievodcovská a animačná činnosť ASC
Stolovanie STO
Technológia služieb cestovného ruchu TSF
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU
Základy ekonomiky ZAN
Základy programovania ZAP

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria