Žiacka školská rada

Štatút ŽŠR

Štatút žiackej školskej rady

pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni

 

Preambula

V zmysle zákona ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení neskorších zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 1. Žiacka školská rada ustanovuje pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni  vo svojej činnosti sa bude riadiť týmto štatútom.
 2. Sídlo ŽSR je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

Článok II.

sobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa zákona § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciátorom a poradným orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň aj organizuje.
 2. ZŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 4. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 5. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní
 6. ŽŠR  volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
 7. ŽŠR je schopná znášať sa, ak na jej zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na jej platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

 

Článok IV.

Založenie ŽŠR a spôsob voľby jej členov

 1. ŽŠR má minimálne 5 členov.
 2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. Pri odstúpení 3 a menej členov ŽŠR sú noví členovia kooptovaní do ŽŠR.
 4. Nových členov vyberá ŽŠR z prihlásených záujemcov tajným hlasovaním.
 5. Pri odstúpení 4 a viac členov prebehnú celoškolské voľby kde sa bude môcť prihlásiť ľubovoľný počet záujemcov. Zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov.
 6. Členovia ŽŠR si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
 7. Predsedom sa stáva ten, kto získal v tajnom hlasovaní najväčší počet hlasov.
 8. Z každej voľby sa robí zápisnica podpísaná zapisovateľom.
 9. Členstvo ŽŠR zaniká odstúpením, zanechaním štúdia, poškodzovaním dobrého mena školy či odvolaním, ak si člen nesplní svoje povinnosti, nadpolovičnou väčšinou ŽŠR.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena ŽŠR

 1. Člen má právo :
  • voliť a byť volený
  • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR
  • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR
  • hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR
  • predkladať na rokovaniach ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály
  • zrušiť členstvo
 2. Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na je zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností člena ŽŠR podľa toho to štatútu.
 3. Člen ŽŠR je povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo zasadnutí všetkým žiakom v triede.
 4. Ak je člen ŽŠR aj členom inej študentskej organizácie alebo občianskeho združenia (ŠFMT, ...), ktoré má podobnú činnosť ako ŽŠR, je povinný o jej činnosti informovať na zasadnutiach ŽŠR.
 5. Členom ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Z každého zasadania rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadania. 

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu ŽŠR

 1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene.
 2. Predseda ŽŠR zvoláva,  pripravuje a riadi zasadania ŽŠR.
 3. Vypracuje plán práce na začiatku nového školského roka a správu o činnosti na konci školského roka odovzdá ju na vedení školy.
 4. Predseda ŽŠR ma právo:
 • požadovať vysvetlenie k absencii členov ŽŠR na zasadnutiach
 • byť informovaný o činnosti členov ŽŠR poverených vykonaním úlohy
 • rozdeľovať úlohy
 • vylúčiť člena i nečlena ŽŠR z miestnosti zasadnutia v prípade jeho nevhodného správania
 • V čase dlhodobejšej neprítomnosti predseda môže vymenovať svojho zástupcu na toto určité obdobie jeho opodstatnenej neprítomnosti. Jeho zástupca je povinný predsedu pravidelne informovať o dianí v ŽŠR. 

 

Článok VII.

Hospodárenie ŽŠR

 1. Náklady na činnosť ŽŠR sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
 2. ŽŠR nemá vlastný majetok.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenie, zasadnutia, rokovací poriadok

 1. ŽŠR zasadá podľa potreby, najmenej raz za mesiac v určený deň, ak nie je stanovené inak.
 2. Zasadnutia ŽŠR sú verejné.
 3. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje prezenčná listina a zápisnica je podpísaná zapisovateľom.
 4. Kópie zápisníc sa odovzdajú vedeniu školy.

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej rady dňa  10. októbra 2012.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria