Obchodná akadémia

Obchodná akadémia (63 17 M)

Na stiahnutie:


PROFIL ABSOLVENTA

 

Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa

Názov školského vzdelávacieho programu

Všeobecné ekonomické služby

Kód a názov ŠVP

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Kód a názov študijného odboru

63 17 M obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je stredoškolsky vzdelaný pracovník  schopný uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. Absolvent získa schopnosť komunikovať minimálne v dvoch cudzích jazykoch,  riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Vie sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných vo vedúcej funkcii. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Jeho  odborné vzdelávanie má charakteristickú črtu, ktorou  je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách podľa ich profilácie.  Zároveň má predpoklady študovať na vysokej škole.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria