Služby v cestovnom ruchu

Služby v cestovnom ruchu (63 55 M)

Na stiahnutie:


Profil absolventa

 

 

Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa

Názov školského vzdelávacieho programu

Služby v cestovnom ruchu

Kód a názov ŠVP

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Kód a názov študijného odboru

63 55 M  služby v cestovnom ruchu

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 63 55 M služby v cestovnom ruchu po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním, ktorý sa uplatní vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v prevádzkových službách.

Je  schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Má zručnosti pri práci s PC a internetom, vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Prostredníctvom získaných je  schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, analyzovať trh cestovného ruchu a vytyčovať marketingovú stratégiou, získavať a spracovať informácie z oblasti služieb cestovného ruchu,  marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Pozná prírodné, historické, kultúrne a ekonomické podmienky rozvoja cestovného ruchu vo svete a na Slovensku.

Má vytvorený priestor pre vnútornú motiváciu, samostatne zvláda praktickú, odbornú činnosť na danom pracovisku v zariadeniach cestovného ruchu, v marketingových činnostiach a v príprave a organizačnom zabezpečovaní programov a tras zájazdových skupín doma i v zahraničí, ako aj v materiálnom a finančnom zabezpečovaní akcií. Vie identifikovať potreby regiónu a prostredníctvom nich uplatniť svoje podnikateľské zručnosti. Absolvent sa uplatní v pracovných ako referent predaja v cestovných kanceláriách, v cestovných agentúrach, turistických informačných kanceláriách, ako animátor v cestovnom ruchu, ako delegát a sprievodca vo všetkých zariadeniach cestovného ruchu,  ako pracovník v reklamných agentúrach, v hoteliérstve, v gastronómii, na strednom a vrcholovom stupni riadenia v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria