Žiakom ponúkame

Žiakom ZŠ ponúkame ...

 

Obchodná akadémia je držiteľom Európskej značky pre inovačné Iniciatívy v jazykovom vzdelávaní udelenej ministrom školstva SR a členom Európskej komisie so sídlom v Bruseli.

 

 

Žiakom základných škôl ponúkame denné štúdium v 4-ročných študijných odboroch:

 • 63 17 M obchodná akadémia
 • 63 41 M škola podnikania
 • 63 55 M služby v cestovnom ruchu
 • 63 17 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovenský jazyk - anglický jazyk) - od šk. r. 2017/2018

Možnosti počas štúdia:

 • vzdelávanie modernými metódami
 • prístup k informačným technológiám
 • odborná prax počas štúdia
 • zahraničné odborné stáže žiakov
 • jazykové pobyty v zahraničí
 • kurzy podpory zdravia pri mori
 • štátna skúška z kancelárskeho písania a korešpondencie
 • certifikát o ovládaní softweru pre jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdovú agendu
 • bezplatné používanie žiackej verzie ekonomického softweru od firmy KROSS, s. r. o.
 • práca v záujmových útvaroch, v žiackej rade
 • získanie vodičského preukazu v rámci výchovno-vzdelávacieho proces

Uplatnenie absolventov školy:

 • v ekonomickej praxi
 • ako živnostník a podnikateľ
 • ako finančný a personálny manažér
 • ako ekonóm
 • vo výrobných podnikoch
 • v obchodných spoločnostiach
 • v službách, v cestovnom ruchu
 • v úradoch sociálneho zabezpečenia
 • vo finančných inštitúciách
 • v štúdiu na vysokých školách

Štúdium na vysokých školách:

 • ekonomické fakulty (marketing, manažment, financie, informatika, hospodárska informatika,   ekonomika cestovného ruchu)
 • právnické fakulty
 • technické fakulty       
 • fakulty humanitných vied (cudzie jazyky, učiteľstvo)
 • fakulty prírodných vied (informatika, učiteľstvo)

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria