Kredity pedagogických zamestnancov

Kredity pedagogických zamestnancov

               Prehľad  o získaných kreditoch pedagogickými zamestnancami

 

v súlade so Zákonom č.  317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov počnúc 1. novembrom 2009

Dátum aktualizácie: 29. 09. 2017

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

1.

Barlíková Katarína, PaedDr.

Rigorózna skúška podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

60

01. 01. 2012

31. 12. 2018

60

01. 09. 2016/

60 kreditov

-

Výučba odborných predmetov v nemeckom jazyku

16

06. 07. 2015

05. 07. 2022

76

aktualizačné

Intenzívny metodicko-didaktický seminár  - pre učiteľov nemeckého jazyka

12

06. 07. 2016

05. 07. 2023

88

aktualizačné

 

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

2.

Bobulská Anna, Mgr.

Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku

12

14. 01. 2011

15. 01. 2018

12

aktualizačné

Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku

10

15. 06. 2011

14. 06. 2018

22

aktualizačné

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

36

01. 09. 2011/

30 kreditov

aktualizačné

Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov

25

16. 01. 2013

15. 01. 2020

61

01. 02. 2013/

60 kreditov

inovačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

72

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

18. 06. 2014

17. 06. 2021

87

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

102

aktualizačné

 

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

3.

Figurová Daniela, Mgr.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 07. 2014/

30 kreditov

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

25

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

18. 06. 2014

17. 06. 2021

40

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

55

aktualizačné

 

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

4.

Gburová Dana, Ing.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 12. 2011/

30 kreditov

aktualizačné

Základná obsluha počítača

8

29. 11. 2011

29. 11. 2018

22

formou overenia kompetencii

Textový editor Word pre začiatočníkov

7

29. 11. 2018

29

Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov

7

29. 11. 2018

36

Finančná gramotnosť

14

11. 05. 2012

10. 05. 2019

50

aktualizačné

Ovládanie programu OMEGA – podvojné účtovníctvo

20

05. 11. 2012

05. 11. 2019

70

01. 12. 2012/

60 kreditov

inovačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

81

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

16. 06. 2021

96

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

111

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

126

inovačné

Ovládanie programov ALFA plus – jednoduché účtovníctvo a OLYMP – mzdy a personalistika

20

04. 11. 2015

04. 11. 2022

146

inovačné

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

5.

Hric Milan, Mgr.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 07. 2014/

30 kreditov

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

25

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

18. 06. 2014

17. 06. 2021

40

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

55

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

70

01. 12. 2014/

60 kreditov

inovačné

Inovácie v riadení školy a školského zariadenia

0

17. 02. 2015

70

funkčné inovačné

Využívanie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese

8

03. 11. 2015

03. 11. 2022

78

aktualizačné

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

6.

Jendrichovská Daniela, Mgr.

Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR (cudzí jazyk – anglický jazyk)

60

29. 09. 2017

29. 09. 2024

60

01. 10. 2017/

60 kreditov

-

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

7.

Kmeč Pavol, PaedDr.

Ľudské práva v edukačnom procese

11

09. 12. 2010

10. 12. 2017

11

01. 02. 2012/

60 kreditov

aktualizačné

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

25

aktualizačné

absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

60

31. 01. 2012

31. 01. 2019

85

aktualizačné

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

10

27. 02. 2012

26. 02. 2019

95

aktualizačné

Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT

35

13. 04. 2013

12. 04. 2020

130

špecializačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

141

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

18. 06. 2014

17. 06. 2021

156

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

171

aktualizačné

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

8.

Knapíková Dana, Mgr.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 03. 2012/

30 kreditov

aktualizačné

Základná obsluha počítača

8

23. 02. 2012

23. 02. 2019

22

formou overenia kompetencii

Textový editor Word pre začiatočníkov

7

23. 02. 2012

23. 02. 2019

29

Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov

7

23. 02. 2012

23. 02. 2019

36

Finančná gramotnosť

14

22. 06. 2012

21. 06. 2019

50

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

61

01. 10. 2013/

60 kreditov

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

16. 06. 2021

76

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

91

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

106

inovačné

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

9.

Kolejová Jana, Ing.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 07. 2014/

30 kreditov

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

25

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

18. 06. 2014

17. 06. 2021

40

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

55

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

70

01. 12. 2014/

60 kreditov

inovačné

Ovládanie programov ALFA plus – jednoduché účtovníctvo a OLYMP – mzdy a personalistika

20

04. 11. 2015

04. 11. 2022

90

inovačné

Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov – inštruktorov lyžovania

10

09. 02. 2016

08. 02. 2023

100

aktualizačné

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

10.

Kolumberová Mária, PaedDr. 

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 09. 2011/

30 kreditov

aktualizačné

Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT

35

27. 08. 2011

26. 08. 2018

49

špecializačné

Finančná gramotnosť

14

22. 06. 2012

21. 06. 2019

63

01. 07. 2012/

60 kreditov

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

74

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

16. 06. 2021

89

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

104

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

119

inovačné

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov

Druh KV/overenie kompetencii

11.

Kormanská Jana, Ing.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

aktualizačné

Finančná gramotnosť

14

11. 05. 2012

10. 05. 2019

28

aktualizačné

Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov

10

31. 08. 2012

30. 08. 2019

38

01. 09. 2012/

30 kreditov

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

49

01. 07. 2014/

60 kreditov

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

16. 06. 2021

64

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

02. 09. 2014

01. 09. 2021

79

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

94

inovačné

Ovládanie programov ALFA plus – jednoduché účtovníctvo a OLYMP – mzdy a personalistika

20

04. 11. 2015

04. 11. 2022

114

inovačné

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

12.

Kurucová Viera, Ing.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 03. 2012/

30 kreditov

aktualizačné

Základná obsluha počítača

8

23. 02. 2012

23. 02. 2019

22

formou overenia kompetencii

Textový editor Word pre začiatočníkov

7

23. 02. 2012

23. 02. 2019

29

Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov

7

23. 02. 2012

23. 02. 2019

36

Finančná gramotnosť

14

25. 06. 2012

24. 04. 2019

50

aktualizačné

Ovládanie programu OMEGA – podvojné účtovníctvo

20

05. 11. 2012

05. 11. 2019

70

01. 12. 2012/

60 kreditov

inovačné

Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie

0

13. 06. 2013

70

 

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

81

kontinuálne

Osvedčenie o prvej atestácii

- 30

21. 11. 2013

51

01. 12. 2013/

30 kreditov

 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

16. 06. 2021

66

  1. 07. 2014

60 kreditov

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

03. 09. 2014

02. 09. 2021

81

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

96

inovačné

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov

Druh KV/overenie kompetencii

13.

Lampartová Svetlana, Mgr.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

aktualizačné

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

10

12. 02. 2012

11. 02. 2019

24

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

35

01. 10. 2013/

30 kreditov

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

17. 06. 2021

50

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

03. 09. 2014

02. 09. 2021

65

01. 10. 2014/

60 kreditov

aktualizačné

Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách

35

23. 11. 2015

22. 11. 2022

100

kontinuálne

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov

Druh KV/overenie kompetencii

14.

Mikulová Viera, RNDr.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 12. 2011/

30 kreditov

aktualizačné

Základná obsluha počítača

8

29. 11. 2011

29. 11. 2018

22

formou overenia kompetencii

Textový editor Word pre začiatočníkov

7

29. 11. 2018

29

Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov

7

29. 11. 2018

36

za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 44 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

60

01. 01. 2012

27. 05. 2019

96

01. 06. 2012/

60 kreditov

Inovácie v riadení školy a školského zariadenia

0

26. 03. 2012

96

funkčné inovačné

Finančná gramotnosť

14

25. 06. 2012

24. 06. 2019

110

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

121

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

18. 06. 2014

17. 06. 2021

136

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

03. 09. 2014

02. 09. 2021

151

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

166

inovačné

Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole

8

01. 12. 2015

30. 11. 2022

174

aktualizačné

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov

Druh KV/overenie kompetencii

15.

Nováková Iveta, Ing.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

 

aktualizačné

Finančná gramotnosť

14

11. 05. 2012

10. 05. 2019

28

aktualizačné

Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov

10

22. 06. 2012

21. 06. 2019

38

01. 07. 2012/

30 kreditov

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

49

01. 07. 2014/

60 kreditov

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

16. 06. 2021

64

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

03. 09. 2014

02. 09. 2021

79

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

94

inovačné

Ovládanie programov ALFA plus – jednoduché účtovníctvo a OLYMP – mzdy a personalistika

20

04. 11. 2015

04. 11. 2022

114

inovačné

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

16.

Poľanská Monika, RNDr.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 05. 2012/

60 kreditov

aktualizačné

za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 

60

17. 04. 2012

30. 04. 2019

74

 

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

85

kontinuálne

Osvedčenie o prvej atestácii

- 60

21. 11. 2013

25

01. 12. 2013/

0 kreditov

 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

18. 06. 2014

17. 06. 2021

40

  1. 07. 2014/

  30 kreditov

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

03. 09. 2014

02. 09. 2021

55

aktualizačné

Využívanie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese

8

03. 11. 2015

03. 11. 2022

63

01. 12. 2015/

60 kreditov

aktualizačné

 

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

17.

Reľovská Alexandra, Mgr.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

aktualizačné

Koordinátor drogovej prevencie

39

04. 03. 2013

03. 03. 2020

53

01. 03. 2013/

30 kreditov

špecializačné

Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie prvej atestácie

0

13. 06. 2013

53

aktualizačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

64

01. 10. 2013/

60 kreditov

kontinuálne

Osvedčenie o prvej atestácii

- 30

21. 11. 2013

34

01. 12. 2013/

30 kreditov

 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

16. 06. 2021

49

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

03. 09. 2014

02. 09. 2021

64

  1. 10. 2014/

60 kreditov

aktualizačné

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

18.

Takáčová  Mária, Ing.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

aktualizačné

Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov

10

22. 06. 2012

21. 06. 2019

24

aktualizačné

Finančná gramotnosť

14

25. 06. 2012

24. 06. 2019

38

01. 07. 2012/

30 kreditov

aktualizačné

Ovládanie programu OMEGA – podvojné účtovníctvo

20

05. 11. 2012

05. 11. 2019

58

inovačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

69

01. 10. 2013/

60 kreditov

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

17. 06. 2014

16. 06. 2021

84

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

03. 09. 2014

02. 09. 2021

99

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

114

inovačné

 

P. č.

Priezvisko a meno, titl.

Aktivita/program kontinuálneho vzdelávania

Počet priznaných kreditov

Dátum vydania osvedčenia

Platnosť kreditov

do

Počet kreditov kumulovane

Začiatok vyplácania kreditového príplatku/

počet kreditov 

Druh KV/overenie kompetencii

19.

Tomková Mária, Ing.

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

14

01. 08. 2011

01. 08. 2018

14

01. 03. 2012/

30 kreditov

aktualizačné

Základná obsluha počítača

8

23. 02. 2012

23. 02. 2019

22

formou overenia kompetencii

Textový editor Word pre začiatočníkov

7

23. 02. 2012

23. 02. 2019

29

Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov

7

23. 02. 2012

23. 02. 2019

36

Finančná gramotnosť

14

22. 06. 2012

21. 06. 2019

50

aktualizačné

Ovládanie programu OMEGA – podvojné účtovníctvo

20

05. 11. 2012

05. 11. 2019

70

01. 12. 2012/

60 kreditov

inovačné

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe

11

31. 08. 2013

30. 08. 2020

81

kontinuálne

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách

15

18. 06. 2014

17. 06. 2021

96

aktualizačné

Pedagogicko-psychologické zručnosti – Interaktívna komunikácia vo výučbe

15

03. 09. 2014

02. 09. 2021

111

aktualizačné

Myšlienkové mapy vo výučbe

15

29. 11. 2014

28. 11. 2021

126

inovačné

Ovládanie programov ALFA plus – jednoduché účtovníctvo a OLYMP – mzdy a personalistika

20

04. 11. 2015

04. 11. 2022

146

inovačné

Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole

8

01. 12. 2015

30. 11. 2022

154

aktualizačné

 

Stará Ľubovňa

29. 09. 2017

 

RNDr. Viera Mikulová 

riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria