Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 22.10.2018)
Mário Ondruš (IV. A)
PaedDr. Katarína Barlíková

  

Cesta k zdraviu

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni realizuje projekt Cesta k zdraviu - Podpora rozvoja športu na rok 2018, podprogram č. 4 - nákup športovej výbavy, ktorý financuje Úrad vlády Slovenskej republiky

Európska značka

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni je od roku 2006 držiteľom

"Európskej značky pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní"

udelenou ministrom školstva Slovenskej republiky Jánom Mikolajom a Európskou komisiou zodpovednou za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť v zastúpení jej členom Jánom Figeľom.

Výstavba telocvične

Európsky sociálny fond


 

Obchodná akadémia v Starej Ľubovni v termíne od 02/2013 do 01/2015 realizovala projekt

HORIZONTY VZDELÁVANIA

ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Udržateľnosť projektu 2015 - 2020

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

V januári 2018 sa Obchodná akadémia v Starej Ľubovni stala členom Konzorcia obchodných škôl, ktoré zastupuje Občianske združenie Reštart. Konzorcium obchodných škôl v rámci programu Erasmus+ realizuje v školskom roku 2018/2019 projekt „Konzorcium obchodných škôl – spoločne do Európy“, v rámci ktorého sa mobility zúčastnia učitelia a žiaci študijného odboru   63 17 M obchodná akadémia, 63 41 M škola podnikania a 63 55 M služby v cestovnom ruchu.

V septembri 2018 sa 10 žiakov štvrtého ročníka zúčastnilo mobility vo Veľkej Británii v meste Dudley na strednej škole Dudley College of Technology a 8 žiakov štvrtého ročníka v poľskom Krakove, kde odbornú stáž vykonávali v Malopolskej Wojewodzkej komende, Ochotnicze Hufce Pracy (úrad práce).

Ďalšia mobilita žiakov tretieho ročníka sa uskutoční v máji 2019. Počas realizácie projektu sa mobility zúčastnia i sprevádzajúce osoby a vo Veľkej Británii i učitelia odborných predmetov. Všetky finančné náklady na realizáciu mobilít budú hradené z poskytnutého grantu Národnou agentúrou. 

Žiakom i učiteľom želáme veľa získaných jazykových zručností a nových vedomostí, nadviazanie priateľstiev, kontaktov a zážitkov zo spoznávania nových miest. 

Pozvánka na Deň PSK a Deň otvorených dverí

Milí žiaci základných škôl, vážení rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na Deň Prešovského samosprávneho kraja spojený s Dňom otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v našej škole 23. októbra 2018 v čase od 8.00 h do 14.00 h.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka školy

Program Dňa PSK v našej škole

1. Privítanie návštevníkov, prezentácia aktivít PSK, virtuálna prehliadka zaujímavostí PSK

2. Prezentácia študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium - ako jediného v  PSK

3. Čo sa v škole naučíme pre život - prezentácia odborných ekonomických predmetov

4. Naše cudzie jazyky - hovoríme po anglicky, nemecky, rusky a francúzsky

5. Olympiáda Mladý Európan

6. Prezentácia študijného odboru služby v cestovnom ruchu

7. Finančná olympiáda, účtovanie v programe Omega

8. Aktivity Žiackej školskej rady pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni

9. Prehliadka telocvične, ktorá bola obstaraná z prostriedkov PSK, sprievodné športové aktivity

Žiaci školy navštívia kultúrne inštitúcie, ktoré sú v zriaďovateľskej posobnosti PSK (Ľubovnianske múzeum, Ľubovnianska knižnica, ...)

Ponuka vzdelávacích aktivít pre verejnosť a uchádzačov evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

Vzdelávacie aktivity sa realizujú v sídle školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 19.00 h. Časový harmonogram je prispôsobený požiadavkám účastníkov vzdelávania. Kurzy sa otvárajú priebežne po prihlásení sa minimálneho počtu účastníkov. Kurzy sú ukončované osvedčením

V ponukovom liste sú uvedené minimálne a maximálne počty účastníkov s určením ceny pre účastníka. Účastníkovi vzdelávania škola poskytne učebné pomôcky a učebné materiály.

Prihlasovanie na kurz je možné:

 

Bližšie informácie poskytne Ing. Mária Tomková. Uchádzačom evidovaným  na ÚPSVaR vzdelávanie hradí Úrad.  

Na stiahnutie: Ponuka vzdelávacich aktivít pre širokú verejnosť (formát pdf)

Novinky

 • pIšQworky 2018 - školské kolo

  Jedenásteho ročníka obľúbenej stredoškolskej súťaže pIšQworky sa v tomto roku zúčastnilo 15 trojčlenných tímov. V súťaživej ale príjemnej i veselej atmosfére počas 18. októbra 2018 si 45 žiakov z 1. - 4. ročníka rozvíjalo logické myslenie, analytické myslenie i tímovú spoluprácu.

  Víťazom blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za hojnú účasť. Zvláštne poďakovanie patrí študentom R. Sýkora, D. Rindoš, J. Čomová a A. Mačugová (všetci z II. B triedy) za prípravu a organizáciu tohtoročného školského kola.

 • Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

  Pozdrav žiakov z Veľkej Británie

  Naša dvojtýždňová zahraničná prax sa začala 22. septembra 2018 a trvala do 5. októbra 2018, pričom dočasným domovom sa nám stalo mesto Dudley vo Veľkej Británii. Spolu so zahraničnými študentmi sme navštevovali Dudley College of Technology.

  Program praxe ponúkal prepojenie teoretických poznatkov z odboru, ktorý študujeme, s ich praktickým využitím, hlavne pri prezentácii nášho vlastného podnikateľského zámeru. Počas praxe nás sprevádzali lektori priamo z Dudley College.

 • Projekt Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy - Erasmus+

  Pozdrav žiakov zo zahraničnej odbornej praxe v Poľsku

  Naša cesta za praxou začala už v nedeľu 23. septembra 2018 a trvala dva týždne. Našim pracoviskom bolo Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy v Krakówe. Tešili sme sa na príjemné prostredie historického mesta Kraków a očakávali nás milí pracovníci, s ktorými sme mali prežiť dvojtýždňovú prax.

  Prvý deň sme boli plní očakávania v akom prostredí budeme praxovať. Počas praxe sme boli rozdelení do rôznych oddelení, kde sa každý naučil niečo nové a užitočné. Spolu s pracovníkmi úradu sme vykonávali administratívnu prácu a evidenciu písomností.

 • ŽŠR, ktorá pôsobí v našej škole sa stala v septembri 2013 členom Stredoškolského parlamentu PSK. Kristína Mačugová (III. B) sa stala členkou SP PSK 7. decembra 2017 v Prešove, do ktorého bola zvolená spolu s ďalšími 12 študentmi z PSK. Kristína v Stredoškolskom parlamente RMPK pôsobí vo funkcií podpredsedu.

  Aktivity, ktoré vykonáva so svojej funkcii sa uskutočňujú v rámci projektov podporených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, administrovaným IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

 • Vyhodnotenie okresného kola v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019

  Aj v tomto školskom roku sme sa 04. 10. 2108 v krásnom prostredí Stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym hradom zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. V tomto náročnom preteku reprezentovali seba aj školu študentky Nikola Kalisová I. A, Natalia Kollárová I. B a Mária Šromovská II. B, kde obsadili 3. miesto.

  V kategórií chlapcov sa pretekov zúčastnili Ján Jozefik I. B, Martin Drab I. B a Matej Šebest III. B. Umiestnili sa na 5. mieste.

  Za reprezentáciu žiakom v tejto náročnej disciplíne ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

 • ... partneri projektu "Konzorcium obchodných škňl - spolu do Európy" programu Erasmus+

 • Šport je náš koníček

  Dňa 28. 09. 2018 v rámci „Európskeho týždňa športu“ sa v našej škole stretli študenti, ktorí radi hrávajú volejbal. V zmiešaných družstvách dievčat a chlapcov jednotlivých ročníkov ukázali, ako ich hra baví, ako túžia po víťazstve. Nakoniec viac volejbalových skúseností ukázali naši prváci, ktorí obsadili prvé miesto. Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným odkazujeme známy výrok, že nie dôležite vyhrať, ale zúčastniť sa. Športu zdar.

 • Do galérie Deň PSK boli pridané fotografie.

 • Nie každý deň sa môžeme stretnúť s človekom, ktorého rodnou krajinou je Amerika. Žiakom Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni sa táto možnosť naskytla 20. septembra 2018 a samozrejme, že ju využili. V rámci projektu International village, ktorý je každoročne usporiadaný v Ľubovnianskych kúpeľoch, prišla do našej školy Rebecca Sliger. Pútavou angličtinou rozprávala o živote v Amerike i o američanoch. Pri kladení otázok žiaci prekonali jazykovú bariéru a rozvinuli živý dialóg. Už teraz sa tešia na jej ďalšiu návštevu s novými informáciami a prezentáciou.

 • Byť ochotným a pomáhať iným je pre našich žiakov samozrejmosťou. Počas Dní aktívneho dobrovoľníctva (17. – 29. 09. 2018), ktoré boli organizované aj na území Prešovského samosprávneho kraja, no boli súčasťou celoslovenskej kampane, sa skupina študentov z prvých ročníkov zapojila do aktivít Domu sv. Anny. V sociálnom zariadení je denné centrum, rehabilitačné stredisko pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a prepravná služba. Naši žiaci prezentovali a predávali výrobky klientov. Výťažok bude použitý pre potreby Gréckokatolíckej charity - Dom. sv. Anny.

 • 1. a 3. účelové cvičenie

  Dňa 07. 09. 2018 sa uskutočnilo 1. a 3. účelové cvičene pre žiakov prvého a druhého ročníka. Cieľom 1. a 3. účelového cvičenia bolo oboznámiť žiakov s turistickým chodníkom na horu Marmon, ochranou prírody, spoznávať prírodné krásy, naučiť žiakov orientovať sa v prírode a zlepšiť ich fyzickú kondíciu. V spolupráci so Slovenskou organizáciou protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni žiaci boli oboznámení o skutočnostiach, ktoré sa odohrávali počas 2. svetovej vojny práve na hore Marmon.

 • Milí študenti 1. ročníka, na našej škole je pre vás prístupná wifi sieť pod názvom EDU-student. Ak ju chcete využívať, musíte sa zaregistrovať. Do niekoľkých dní po registrácii vám prístupové údaje do wifi siete prídu na váš e-mail, ktorý uvediete do registračného formulára.

  Pre registráciu využite formulár:

  V rámci využívania prístupu na internet cez školský WiFihotspot beriete na vedomie, že Vaše aktivity na internete môžu byť zaznamenávané. Je zakázané navštevovať stránky s nevhodným obsahom a porušovať školský poriadok.V prípade problémov kontaktujte prosím p. M. Poľanskú.

 • Služba zdieľané bicykle nazývaná aj „bikesharing" je vo svete veľmi populárna, no na Slovensku sa využíva iba v niektorých mestách. Jedným z nich je už aj Stará Ľubovňa. K dispozícii je desať bicyklov mestského typu s GPS lokátorom, solárnym dobíjaním a kladkou, odomykajúcou sa pomocou mobilného telefónu. Možné je ich využívať po splnení nasledujúcich podmienok:

  1. Zaregistrovať sa na stránke www.activespis.eu

  2. Uhradiť registračný poplatok 6,00 €.

  3. Podľa inštrukcií na webe si nainštalovať do mobilného telefónu alebo tabletu aplikáciu potrebnú na odomykanie kladiek na všetkých desiatich bicykloch.

 • Európsky deň jazykov

  26. september je každoročne Európskym dňom jazykov. Aj v našej škole, Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni, sa brány otvorili mnohojazyčne. Zavítali sme do Veľkej Británie, USA, Nemecka, Rakúska, Ruska, ale aj do Francúzska. Žiaci získali mnoho nových zaujímavých informácií o týchto krajinách, ochutnali ich špeciality, počuli ich hudbu i piesne...

 • Literárna exkurzia

  26. 09. 2018 sa žiaci druhého ročníka vydali po stopách slovenských spisovateľov a národných dejateľov. V Dolnom Kubíne navštívili literárne múzeum Pavla Orsága Hviezdoslava a Čaplovičovu knižnicu, v Jasenovej rodný dom Martina Kukučína, v Martine navštívili Martinský národný cintorín.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria