• Novinky

    • 75. výročie vzniku OSN
     • 75. výročie vzniku OSN

      24. 10. 2020

      Toto by sme mali vedieť o OSN:

      • oficiálne OSN vznikla 24. októbra 1945, potom, ako bola Charta OSN ratifikovaná piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady ČínouFrancúzskomRuskomUSASpojeným kráľovstvom a väčšinou z ďalších 46 signatárskych krajín;
      • myšlienka založiť svetovú organizáciu, ktorá by sa snažila o mier, vznikla už na konci prvej svetovej vojny;

      • je skupina 193 krajín, ktorá poskytuje potraviny 90 miliónom ľudí v 73 krajinách; zaočkováva 58 % detí vo svete a tým zachraňuje 2,5 milióna životov ročne; podporuje zdravie matiek, čím zachraňuje životy 30 miliónov žien každý rok; pomáha vyše 36 miliónom utečencom a ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, hladomorom alebo prenasledovaním a koordinuje rozdeľovanie 12,4 miliárd amerických dolárov na humanitárnu pomoc pre ľudí postihnutých mimoriadnymi situáciami

      • to však nie je všetko, okrem záchrany miliónov životov, pomáha v boji pre zmenu klímy, chráni a podporuje ľudské práva, podporuje demokraciu a v posledných 30 rokoch pomohla 370 miliónom chudobných obyvateľov vidieka dosiahnuť lepšie životné podmienky

      Sme vďační za snahu spraviť tento svet lepším.

      Spracovali: Viktória Compľová, Helena Girgošová a Veronika Nemergutová (text), Laura Grivalská a Marianna Palgutová, Mária Reľovská a Júlia Dedzinová (bannery) - II. B trieda

    • Oznámenie žiakom školy - aktualizácia 02. 10. 2020
     • Oznámenie žiakom školy - aktualizácia 02. 10. 2020

      2. 10. 2020

      Zmena formy výučby

       V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28. 08. 2020, Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR, Usmernením vedúceho Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2020 zo dňa 28. 08. 2020 ako aj usmernením RÚVZ v Starej Ľubovni

      meníme

       v súvislosti s aktuálnym šírením vírusu COVID-19 a aktuálnou situáciou v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

      žiakom organizačných zložiek -

      Stredná odborná škola hotelových služieb a remesišl a Obchodná akadémia

       formu výučby 

      v dňoch 29. 09. 2020 (utorok) až do odvolania.

      Vyučovanie bude  v uvedenom období prebiehať dištančnou formou.  

      O ďalšom priebehu Vás budeme informovať v systéme EDUPAGE a na webovej stránke školy.

    • Oznámenie žiakom školy
     • Oznámenie žiakom školy

      28. 9. 2020

      Zmena formy výučby

       V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.08.2020, Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR, Usmernením vedúceho Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2020 zo dňa 28.08.2020 ako aj usmernením RÚVZ v Starej Ľubovni

      meníme

       v súvislosti s aktuálnym šírením vírusu COVID-19 a aktuálnou situáciou v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

      žiakom organizačných zložiek

      Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel  a Obchodná akadémia

       formu výučby 

      v dňoch 29.09. 2020 (utorok) až 02.10.2020 (piatok).

      Vyučovanie bude  v uvedenom období prebiehať  dištančnou formou

      O ďalšom priebehu Vás budeme informovať v systéme EDUPAGE a na webovej stránke školy.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Žiaci 2. A budú lúštiť ZÁHADNÉ ŠIFRY
     • Žiaci 2. A budú lúštiť ZÁHADNÉ ŠIFRY

      25. 9. 2020

      O tom, že informatika a matematika je naozaj súčasťou nášho bežného života sa v tomto školskom roku presvedčia žiaci 2. A triedy. V rámci vyučovacieho predmetu aplikovaná informatika sa zapoja  do medzinárodného projektu pod názvom Záhadné šifry. Kódovanie a šifrovanie je dobrým príkladom aplikácie matematiky v informatike. Aj keď sa v súčasnosti realizuje šifrovanie pomocou počítačových programov zložitejšími metódami, je založené na starých matematických postupoch.

      V projekte spolupracujú tímy z 11-tich krajín. Aktivity projektu budú korešpondovať s obsahom vzdelávania predmetov aplikovaná informatika a matematika, úlohy budú žiaci riešiť v škole aj prostredníctvom dištančných foriem vzdelávania. Projekt je súčasťou platformy eTwinning (Európske školské partnerstvá), ktorá je schválená ministerstvami školstva krajín podľa modelu inovatívneho prístupu vo vzdelávaní.

      V rámci projektu Záhadné šifry (MYSTERIOUS CIPHERS) sa žiaci zdokonalia v komunikácii v anglickom jazyku, budú spolupracovať v medzinárodných skupinách, v projekte budú aktivity, ktoré posilňujú zručnosti 21. storočia ako sú informačno-komunikačné technológie, kritické myslenie, kreativita a produktivita. Výsledky projektu budú zdokumentované pomocou rôznych web 2.0 nástrojov.

    • Druháci chcú uspieť v matematických výzvach
     • Druháci chcú uspieť v matematických výzvach

      23. 9. 2020

      V školskom roku 2020/2021 sa žiaci II. B triedy zapojili do medzinárodného projektu pod názvom 10 matematických výziev. Zámerom projektu je „skamarátiť“ študentov a matematiku, presvedčiť ich, že matematika nie je nudná veda plná čísiel a tajuplných znakov, no je aj humorná a sprevádza nás pri každodenných činnostiach.

      Do projektu sa zapojilo 19 škôl. Partnermi sú stredné školy zo Slovenska, Poľska, Česka, Portugalska, Grécka, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Turecka. Aktivity projektu budú korešpondovať s obsahom vzdelávania matematiky. Úlohy budú žiaci riešiť v škole na vyučovacích hodinách, ale budú využívať i formy dištančného vzdelávania. Projekt prebieha na platforme eTwinning (Európske školské partnerstvá) – je to vzdelávacia platforma schválená ministerstvami školstva krajín podľa modelu inovatívneho prístupu vo vzdelávaní.

      Okrem toho, že si žiaci upevnia zručnosti komunikovať v anglickom jazyku a spolupracovať v medzinárodných skupinách, do projektu integrujú aktivity, ktoré posilňujú zručnosti 21. storočia - informačno-komunikačné technológie, kritické myslenie, kreativitu a produktivitu. Výsledky projektu žiaci zdokumentujú pomocou rôznych web 2.0 nástrojov.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      23. 9. 2020

       

      18. septembra 2020 sa žiaci a zamestnanci obidvoch organizačných zložiek našej školy zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka.

       

      Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní, rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. 

      Každý, kto sa do zbierky zapojil, pomáha zlepšovať životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie - na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      O vyzbieranej sume Vás budeme informovať.

    • Týždeň dobrovoľníctva 2020
     • Týždeň dobrovoľníctva 2020

      23. 9. 2020

      V rámci týždňa dobrovoľníctva v dňoch od 16. 09. 2020 do 22. 09. 2020 pomohli vo svojom okolí aj študenti našej školy. Pracovali ako brigádnici – pomocníci v Ľubovnianskom skanzene ktorý sa pripravuje na oslavy 35. výročia  svojho založenia.

      Počas dvoch dní tam pracovalo 26 študentov, ktorí spolu  odpracovali 156 hodín. Upravovali okolie skanzenu, čistili priekopy, upratovali domčeky, hrabali suché lístie a zvážali ho na skládku bioodpadu.

      Správca skanzenu vyjadril spokojnosť s prácou a nadšením študentov. Ale radosť z práce a ochotu pomáhať prejavili i študenti. Oceňujú, že mohli pomôcť na mieste, ktoré aj v rámci vyučovania často navštevujú a svojou prácou prispeli k úprave okolia skanzenu. 

    • Víťazný web má názov Naši absolventi, naši žiaci.
     • Víťazný web má názov Naši absolventi, naši žiaci.

      20. 9. 2020

      "Príbehy našich 'predchodcov' nás inšpirujú a motivujú. Preto vznikol tento web – aby sme ich príbehy nepočuli len raz, ale kedykoľvek, keď sa potrebujeme dostať o krok ďalej, keď potrebujeme počuť, že učenie a snaha má zmysel a že ak chceme, svet bude náš. Tieto stránky nie sú o škole, sú o ľuďoch, ktorí školu tvorili kým sedeli v našich laviciach a ktorí ju tvoria aj dnes, keď sa k nám vrátia na návštevu,"  odznelo pri slávnostnej prezentácii projektu vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja.  17. septembra 2020 si náš tím OASL v zložení Marek Matava, Gabriel Poľanský a RNDr. Monika Poľanská za svoju celoročnú prácu prevzal ocenenie za najlepší web programu Región IT riešení 2020

      Región IT riešení 2020 bol celoročný program, ktorého iniciátormi je VÚC Prešov a medzinárodná firma UNICORN SYSTEMS SK, s. r. o., ktorá sa zaoberá  vývojom softvéru a je poskytovateľom najväčších informačných systémov a riešení z oblasti informačných technológií. 

      Víťazný web má názvov Naši absolventi, naši žiaci

    • Najlepší web vytvorili naši žiaci
     • Najlepší web vytvorili naši žiaci

      17. 9. 2020

      Tím našej školy si dňa 17. 09. 2020 prevzal ocenenie za najlepší web programu Región IT riešení 2020.

      Marek Matava a Gabriel Poľanský a RNDr. Monika Poľanská sa v minulom školskom roku zapojili do programu Región IT riešení 2020, ktorý organizovala renomovaná európska spoločnosť UNICORN. 

      Spoločnosť UNICORN je poskytovateľom najväčších informačných systémov a riešení z oblasti informačných technológií. 

      Viac informácií zverejníme po spracovaní textu.

    • AktivQuiz - vedeomostná súťaž
     • AktivQuiz - vedeomostná súťaž

      14. 9. 2020

      Dňa 11. 09. 2020 sa žiačky druhého a tretieho ročníka – Veronika Nemergutová, Júlia Dzedzinová, Viktória Compľová a Nikola Kalisová zapojili do vedomostnej súťaže AktivQuiz v Prešove.

      Sily si zmerali so strednými školami z Prešova, Svidníka a Smokovca. Napokon úspešne reprezentovali našu školu a odniesli si domov hodnotné ceny druhého miesta.

      Srdečne blahoželáme!  

    • Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR
     • Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR

      28. 8. 2020

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (príloha 4žiaci ho dostanú na slávnostnom otvorení školského roka) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 5).
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. 
      • Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

       

    • Úspech na celoslovenskom kole Finančnej olympiády
     • Úspech na celoslovenskom kole Finančnej olympiády

      3. 7. 2020

      Finančná olympiáda, do ktorej sa tento rok zapojilo viac ako 5000 študentov stredných škôl z celého Slovenska, pozná mená víťazov. Finalisti si prišli svoje sily zmerať 23. júna 2020 do sídla Nadácie v Bratislave. Otestovali svoje poznatky z oblasti financií a ekonómie. Našu školu reprezentovali Veronika Cicáková (IV. A), Júlia Dzedzinová (I. B) a Lucia Kondrátová (II. B).  Medzi troch najúspešnejších riešiteľov sa prebojovala Veronika Cicáková. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

    • Projekt Veľvyslanectvo mladých 2020
     • Projekt Veľvyslanectvo mladých 2020

      29. 6. 2020

      Dňa 18. 06. 2020 sa v sídle spoločnosti APORES v Bratislave uskutočnilo finále celoslovenského projektu Veľvyslanectvo mladých. Do projektu sa tento rok zapojilo viac ako 20 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Do finále obhajoby projektu odborná porota vybrala len 6 študentov. Prezentácia v rozsahu 10 minút prebiehala v anglickom jazyku, po ktorej nasledovali otázky porotcov týkajúce sa realizácie projektu. Našu školu v tomto projekte reprezentovala študentka Kristína Mačugová (IV. B), ktorej projekt bol ocenený návštevou Európskeho parlamentu, ktorú daroval poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.

    • IT FITNESS TEST 2020
     • IT FITNESS TEST 2020

      24. 6. 2020

      Tak ako po iné roky aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili celoslovenského testovania IT zručností pod názvom IT FITNESS TEST 2020, ktorého cieľom je otestovať digitálne zručnosti žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti na Slovensku.

      Test vyplnilo 81 žiakov našej školy. Najvyššie skóre 63 % získali žiaci 3. B triedy, tesne za nimi so skóre 61 % žiaci 1. A a na pomyselnom treťom mieste so skóre 58 % skončili žiaci 1. B triedy. V celkovom hodnotení sme sa umiestnili v pásme priemernej až mierne nadpriemernej úrovne základných IT znalostí a zručností.

      Najúspešnejší riešitelia našej školy, ktorí sa umiestnili v pásme nadpriemernej úrovne základných IT znalostí a zručností, sú:

      • Fudalyová Veronika (3. A) – 92 %
      • Krajňáková Adriána (2. B) – 88 %
      • Simoníková Anna (3. A), Nemergutová Veronika a Dzedzinová Júlia (obe 1. B) – 85 %
      • Konkoľová Simona (2. A) – 84 %
      • Poľanský Gabriel (1. A), Rindoš Dávid a Janka Čomová (obaja 3. B) – 80 %

      Srdečne blahoželáme.

    • Workshop o kritickom myslení
     • Workshop o kritickom myslení

      15. 6. 2020

      Milí žiaci,

      pozývame Vás na zaujímavý online workshop s mládežníckou delegátkou  OSN, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

      Workshop sa uskutoční prostredníctvom online nástroja Zoom v piatok 19. 06. 2020 v čase od 10.00 h do 12.45 h (10.00 h – 11.00 h – OSN; 11.00 h – 11.15 h – prestávka; 11.15 h – 12.45 h - kritické  myslenie).
       
      Na workshope sa budete venovať témam:

        *   Ako funguje OSN?
        *   Čomu sa venuje mládežnícky delegát v OSN?
        *   Ako sa môžem aj ja stať ďalším delegátom v OSN a zastupovať hlas mladých v New Yorku?
        *   Čo je to trvalo udržateľný rozvoj a aké sú jeho ciele?
        *   Ako vieme aj my svojou troškou prispieť k zlepšeniu životného prostredia?
        *   Vieš rozlíšiť pravdivé správy od konšpirácií a hoaxov?

      V prípade záujmu sa môžete prihlásiť do 15. 06. 2020 tu:
      https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogDxUmP8YG4ZHsGAP_r8z6eRUMlFKVk1aMEJFR1pKQ1hWWUI5N0JOWDJRUy4u

      Kontakt na organizátora:  Mgr. Soňa Štefančíková, sona.stefancikova@iuventa.sk<mailto:sona.stefancikova@iuventa.sk>, +421 917 402 522
       

    • Kvet 2020 – celoslovenské finále
     • Kvet 2020 – celoslovenské finále

      15. 6. 2020

      O tom, že štúdium na obchodnej akadémii nie je len o “obchodovaní” svedčia úspechy Martina Červeňáka z II. A a Gabriela Poľanského z I. A triedy, ktorí sa zapojili do súťaže v písaní a recitácii v cudzích jazykoch.

      Gabriel Poľanský sa v kategórii vlastná tvorba so svojou poviedkou “Stranger” umiestnil na krajskom kole na 2. mieste.

      Ešte ďalej sa prebojoval Martin Červeňák v recitácii v ruskom jazyku – v celoslovenskom finále získal 2. miesto. Porota mu okrem toho udelila mimoriadnu pochvalu za hudobný talent.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme naďalej množstvo tvorivých nápadov, trpezlivosti a zanietenia. 

    • 2. kolo prijímacích pohovorov
     • 2. kolo prijímacích pohovorov

      8. 6. 2020

      MÁME VOĽNÉ MIESTA v 4-ročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Prihlásiť sa môže každý deviatak ZŠ.

      Prihlášku je možné podať  prostredníctvom elektronickej prihlášky, cez informačný systém základnej školy, odoslaniím naskenovanej prihlášky na email sekretariat@oa-sl.vucpo.sk alebo poštou na adresu Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa.

      Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 19. júna 2020. 

      Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych číslach 0905 368 244, 0907 353 621 alebo 052 428 00 30.

    • Intersteno 2020
     • Intersteno 2020

      1. 6. 2020

      Do medzinárodného internetového odpisu Intersteno 2020 sa v tomto školskom roku zapojilo 9 najlepších pisárov našej školy: Janka Sýkorová (IV. A), Dominika Krišandová (IV. B), Veronika Fudalyová, Barbora Hutníková, Veronika Krivoňáková, Janka Rothová, Sofia Vilčeková (III. A), Faustína Mária Fedáková a Dávid Rindoš (III. B). 

      Súťažili v kategórii juniorov (vek 17 - 20 rokov) v odpise v rodnom jazyku. Medzi 720 súťažiacimi z Japonska, Turecka, Chorvátska, Čiech, Talianska, Ruska, Číny, Poľska... a Slovenska, ktorí sú zaradení do výsledkovej listiny, sa nestratili. Podmienky, aby boli v odpise úspešní a získali diplom s prehľadom splnili:) K dosiahnutému výsledku a k odvahe zmerať si svoje sily na medzinárodnej úrovni srdečne blahoželáme.

      Pri odpise textu z obrazovky najlepší odpis z našich pretekárov má Janka Sýkorová, ktorá dosiahla rýchlosť 3444 hrubých úderov (289,4 čistých úderov za minútu). Chválime i ostatné výkony. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.  

      http://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/classification-lists/  

    • ActivQuiz
     • ActivQuiz

      10. 5. 2020

      ActivQuiz je olympiádou ŽŠR ako nový aktívny kvocient žiaka strednej školy aktivizujúceho sa v ŽŠR. Jedná sa o zábavný vedomostný kvíz, ktorý preverí informácie (nielen) o fungovaní ŽŠR, ale aj prehľad o aktuálnom dianí vo svete. Samotný ActiveQuiz pozostáva z 50 otázok z rôznych okruhov - od filmov, seriálov, športu cez aktuálne dianie na Slovensku a vo svete, až po fungovanie žiackych školských rád či organizácie/inštitúcie pôsobiace na Slovensku.

      Čas trvania: cca 1 hodina

      Kvíz sa uskutoční prostredníctvom internetových aplikácií Zoom a Kahoot. Je určený pre členov ŽŠR ako aj pre žiakov, ktorých tieto témy zaujímajú. 

      Najlepší riešitelia kvízu budú pozvaní v jeseni na spoločné Krajské kolo v Prešove. 

      Prihlásiť sa je potrebné do 11.5. 2020 do 12:00 prostredníctvom online registračného FORMULÁRA
      .

    • Olympiáda Podnikový hospodár
     • Olympiáda Podnikový hospodár

      22. 4. 2020

      Dňa 06. 04. 2020 sa konala online formou olympiáda Podnikový hospodár. Organizátorom tejto olympiády je Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.  Je to súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl.  Predmetom súťaže je testovanie znalosti študentov v rámci celého územia SR z oblastí: ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti, finančnej gramotnosti.

      Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.

      Postupujúci do celoslovenského kola sa môžu  dostať  na  vysokú školu  organizátora bez prijímacích skúšok.

      Našu školu reprezentovali v školskom kole  Veronika Cicáková, Simona Haľamová, Simona Katarína Hlinka, Alexandra Jetlebová, Erika Laindová a Janka Sýkorová.

      Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 28. 04. 2020 postúpila Veronika Cicáková, Alexandra Jetlebová a Janka Sýkorová.

      Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a postupujúcim držíme prsty. 

    • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie
     • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

      18. 4. 2020

      Vážení rodičia, milí  žiaci,

       

      na základe bodu 4  Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku   2019/2020 vydaného ministrom školstva SR dňa 6. apríla 2020 Vám oznamujem, že v čase prerušeného vyučovania budú na našej škole vo všetkých študijných odboroch: obchodná akadémia, obchodná akadémia – bilingválne štúdium, škola podnikania, služby v cestovnom ruchu klasifikované všetky predmety

      Predmety, z ktorých žiaci pred prerušením vyučovania boli neklasifikovaní (napr. náboženská výchova, etická výchova, žiaci so ŠVVP oslobodení od klasifikácie z predmetov, ktoré nemajú rozhodujúci význam pre profil absolventa, žiaci oslobodení od telesnej a športovej výchovy) ostávajú aj naďalej v platnosti.

      Spôsob hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov  v čase prerušenia vyučovania Vám bude sprístupnený prostredníctvom aSc agendy po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

       

      17. 04. 2020

      RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka školy

        

    • Martin Červeňák vo finále!
     • Martin Červeňák vo finále!

      3. 4. 2020

      Vo štvrtok 2. apríla 2020 nás potešila správa o postupe Martina Červeňáka z II. A do finále programu Talenty Novej Európy. Cieľom tohto programu je prostredníctvom finančného príspevku pomôcť rozvíjať svoj talent výnimočne nadaným študentom v umení, vede a športe.

      Ani momentálna situácia súvisiaca s koronavírusom mu podľa jeho slov nebráni v písaní ikon: „Počas dní, kedy sa učíme doma, som namaľovať novú ikonu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. K jej napísaniu ma inšpiroval práve stav, ktorého riešenie vidím v modlitbe, prostredníctvom ktorej môže byť ľudstvo zachránené.

      V prípade výhry plánuje Martin využiť grant na zhotovenie veľkej drevenej ikony do vestibulu našej školy.

      Držíme mu prsty!

    • Hodina Zeme
     • Hodina Zeme

      26. 3. 2020

      Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Spoločne sme zodpovední za budúcnosť našej planéty. K jej záchrane môže prispieť každý z nás.  

      V sobotu 28. marca 2020 o 20.30 si celý svet pripomenie Hodinu Zeme. Dominanty miest sa vtedy zvyknú zahaliť do tmy a ľudia upriamia pozornosť na to, čo môžu urobiť pre záchranu planéty. V sobotu to však bude iné. 

      Čítajte viac na: 

      http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/ 

       

      Do Hodiny Zema sa tohto roku zapájame aj my. Pozývame všetkých, ktorým nie je budúcnosť Zeme ľahostajná. Zapojte sa prostredníctvom udalosti na FB-stránke našej školy.

    • Vzdelávanie počas mimoriadnej situácie
     • Vzdelávanie počas mimoriadnej situácie

      16. 3. 2020

      Vyučovanie počas mimoriadnej situácie

      Milí študenti,

      vzdelávanie žiakov počas vyhlásenía mimoriadnej situácie sa bude uskutočňovať dištančnou formou. Úlohy, testy, pracovné listy, študijný materiál Vám budú Vaši pedagógovia zadávať priebežne na portál Edupage. S učiteľmi môžte komunikovať elektornickou formou, v osobitných prípadoch telefonicky s triednym učiteľom (potvrdenie infekcie korona vírusom - obežník č. 8)

      Emailové adresy učiteľov sú v tvare meno.priezvisko@oasl.sk, pričom meno a priezvisko nahradíte krstným menom a priezviskom učiteľa (zoznam učiteľov)

      Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných protiepidemiologických opatrení.

    • Riaditeľské voľno a prerušenie vyučovania
     • Riaditeľské voľno a prerušenie vyučovania

      12. 3. 2020

      V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem dňa 13. marca 2020 riaditeľské voľno.  

      Ústredný krízový štáb v súvislosti s koronavírusom rozhodol, že na území Slovenska sú zatvorené všetky školy pre vyučovací proces v termíne od 16. marca 2020 do 27. marca 2020. 

      Odporúčam žiakom sledovať informácie zverejňované na webovom sídle školy, zdržiavať sa v domácom prostredí a dodržiavať hygienické opatrenia, ktoré odporúča Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

                                                                                                                            RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka školy 

    • 2 % zaplatenej dane
     • 2 % zaplatenej dane

      11. 3. 2020

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2 % svojej zaplatenej dane Združeniu rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na mimoškolské aktivity žiakov školy a na reprezentáciu školy v súlade so Stanovami Združenia rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni.

      Ďakujeme.

       

      Na stiahnutie: Tlačivo na vpisovanie

    • Povodne a zmena klímy
     • Povodne a zmena klímy

      13. 3. 2020

      9. marca 2020 sa žiaci 1. B a 2. A triedy zoznámili s projektom “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy", ktorý realizuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. V rámci krátkej prednášky a diskusie získali žiaci informácie o  nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. a informácie o adaptácii človeka na tieto mimoriadne udalosti.

      Viaci informácií na https://zmenaklimy.sk/

     • Jazykový kvet 2020

      10. 3. 2020

      Dňa 9. marca 2020 v Prešove reprezentoval našu školu Martin Červeňák (II. A) na krajskom semifinále recitačnej súťaže v cudzom jazyku s názvom Jazykový kvet

      Porotu zaujal nielen svojím prednesom v ruskom jazyku, ale predovšetkým hrou na gitare a spevom v  cudzom jazyku. Martin postúpil do finále. Srdečne blahoželáme.

    • Vyhodnotenie školského kola v basketbale chlapcov
     • Vyhodnotenie školského kola v basketbale chlapcov

      9. 3. 2020

      Dňa 28. 02. 2020 sa uskutočnilo školské kolo v basketbale chlapcov. Prihlásili sa tri družstvá. Hralo systémom každý s každým. Všetky družstvá vstúpili do turnaja s odhodlaním pobiť sa o víťazstvo vo všetkých zápasoch. V stretnutiach rozhodovali maličkosti. Zápasy boli vyrovnané a mali svoju kvalitu. Napriek tomu, že všetci bojovali s veľkým nasadením, víťaz mohol byť iba jeden. Po zaujímavých súbojoch  nakoniec zvíťazili a z celkového turnajového prvenstva sa tešili žiaci IV. A - B triedy. Najviac košov v počte 8 nastrieľal Sebastián Sýkora (IV. A).

      Celkové poradie:

      1. miesto IV. A -  B

      2. miesto II. B

      3. miesto I. A - B  

      I. A – I. B: Mišo Galík, Marko Repka, Šimon Konkoľ, Samuel Kmeč, René Drabinský, Erik Šatala

      IV. A - IV. B: Dávid Jakubianský, Maroš Kormaník, Matej Šebest, Sebastián Sýkora

      II. B: Ján Jozefík, Damián Tetemonte, Tobiáš Galuščák, Martin Dráb, Ondrej Kačmarik, René Rinkovský

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

      2. 3. 2020

      Dňa 28. 02. 2020 sa uskutočnilo na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu  Prešovskej univerzity v Prešove krajské kolo Ekonomickej olympiády.

      Našu školu reprezentovali títo študenti: Veronika Cicáková, Alexandra Folvarčíková, Simona Haľamová, Dominika Irhová, Alexandra Jetlebová, Erika Laindová, Jana Sýkorová a Richard Sýkora.

      Výsledky olympiády budú známe na konci marca. Držíme prsty a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Ikony Martina Červeňáka
     • Ikony Martina Červeňáka

      28. 2. 2020

      Martin Červeňák, žiak II. A triedy študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium vo svojom voľnom čase píše ikony. 

      Jeho neobyčajný talent sme obdivovali v predvianočnom období, kedy spolu so spolužiakmi pripravili výstavu výtvarných diel žiakov II. A triedy.

      Dnes, v čase pred Veľkou nocou, Vám predstavujeme jeho výnimočné umelecké dielka.

      Spomaľme. Zamyslime sa. Potešme sa. Buďme k sebe lepší. Pracujme na svojich hodnotách.

    • Finančná akadémia pre žiakov IV. A a IV. B triedy
     • Finančná akadémia pre žiakov IV. A a IV. B triedy

      24. 2. 2020

       

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia, ktorý je určený študentom maturitných ročníkov. Jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Mladí ľudia majú dlhodobo záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú mzdu. Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

    • Basketbalový turnaj dievčat stredných škôl okresu Stará Ľubovňa
     • Basketbalový turnaj dievčat stredných škôl okresu Stará Ľubovňa

      24. 2. 2020

      Dňa 20. 02. 2020  v telocvični SOŠ technickej v Starej Ľubovni sa uskutočnil basketbalový turnaj dievčat  stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Študentky v turnaji obsadili tretie miesto. Prvenstvo si obhájili študentky Gymnázia Terézie Vansovej  a na druhom mieste sa umiestnili dievčatá z Gymnázia sv. Mikuláša.

      Našu školu reprezentovali: Hana Reľovská IV. A, Natália Kalisová II. A, Nikola Kalisová II. A, Michaela Dufalová II. A, Lívia Džurňáková II. A, Veronika Kovalová I. A, Adriana Krajňáková II. B, Nataia Kollárová II. B, Timea Neupauerová II. B.

      Srdečne blahoželáme. 

    • Postup do krajského kola Finančnej olympiády
     • Postup do krajského kola Finančnej olympiády

      24. 2. 2020

      Ako je už na našej škole zvykom, každoročne využije nejeden snaživý študent možnosť zapojiť sa do Finančnej olympiády. Tento rok, samozrejme, nebol výnimkou. I. kolo úspešne zvládlo 36 študentov 1. – 4. ročníka:

      • I. B: Chlebáková Nina, Dudláková Ivana, Dzedzinová Júlia, Folvarčíková Alexandra, Galík Michal, Gontkovič Matej, Grivalská Laura, Hetešová Simona, Kerbčárová Vanesa, Kmeč Samuel, Kravcová Renáta, Nemec Alexander, Nemergutová Veronika, Palgutová Mariana, Reľovská Mária, Šidlovská Bianka, Bordigová Emma,

      • II. B: Kondrátová Lucia,

      • III. B: Jaroš Marek, Mačugová Natália, Markovičová Lenka, Milová Sára, Pavláková Andrea,

      • IV. A: Cicáková Veronika, Dufala Patrik, Irhová Dominika, Reľovská Hana, Šugereková Alexandra

      • IV. B: Feckaničová Nikola, Girgová Denisa, Isikbay Melisa, Jakubianský Dávid, Kormaník Maroš, Krišandová Dominika, Oračková Anna, Ženčuchová Anna

      Potupujúcim študentom gratulujeme a prajeme veľa šťastia pri reprezentácii v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v období 25. 2. 2020 - 07. 04. 2020. 

    • Ponuka pre študentov
     • Ponuka pre študentov

      13. 2. 2020

      Chceš získavať neustále aktualizovaný zoznam správ zo sveta, z domova, z regiónov, z oblasti ekonomiky, kultúry alebo športu? Chceš získať  informácie potrebné pre všeobecný rozhľad, štúdium, ale aj pre formovanie názoru na svet?

      Stačí sa zaregistrovať na SME.sk so svojím preukazom ISIC alebo EURO 26 a ihneď po registrácii môžeš  čítať najčítanejší spravodajský web bez obmedzení.

      V rámci mimoriadnej akcie denníka SME môžeš získať digitálne predplatné SME na tri mesiace úplne zadarmo.

    • Lead Up Academy
     • Lead Up Academy

      13. 2. 2020

      Lead Up Academy (LUA) je intenzívny mentorský a školiaci program organizácie Future Generation Europe (FGE), ktorý je určený študentom stredných škôl. Jeho súčasťou som sa stala aj ja.  

      Cieľom programu je prepojiť mentorov – úspešné osobnosti z rôznych profesijných sfér s mladými aktívnymi ľuďmi, ktorí chcú pre seba urobiť niečo viac a ktorým nie je ľahostajné dianie okolo nich. Nie je to len o mentoringu a o projekte, na ktorom pracuješ. Je to predovšetkým o príležitostiach, sebarozvoji, o spoznaní ostatných účastníkov - skvelých, nových, inšpiratívnych ľudí. 

      Moje prvé stretnutie s LUA sa uskutočnilo v dňoch 08. – 09. 02. 2020.  Bolo veľmi príjemné a náučné. Viem, že som len na začiatku mojej cesty, ale verím, že Lead Up Academy mi pomôže naplánovať moje kariérne ciele a nájsť tú najlepšiu cestu ako sa k ním dopracovať. 

      Barbora Hutniková III. A 

    • Kam na vysokú školu
     • Kam na vysokú školu

      11. 2. 2020

      Dňa 06. 02. 2020 sa študenti štvrtých ročníkov zúčastnili v Prešove veľtrhu vysokých škôl pod názvom „Kam na vysokú školu“, kde mali možnosť zozbierať množstvo informácií z viac ako 20 univerzít a vysokých škôl zo Slovenska a zahraničia. Získané informácie im pomôžu zorientovať sa v ponuke vysokoškolského štúdia. 

      Veľa šťastia pri výbere štúdia.

    • Medzitriedny volejbalový turnaj
     • Medzitriedny volejbalový turnaj

      10. 2. 2020

      V dňoch 28. - 29. januára 2020 sa v našej škole uskutočnil  medzitriedny volejbalový turnaj dievčat a chlapcov. Hrali  systémom každý s každým na dva vyhraté sety. Chlapčenské zápasy boli v  tomto školskom roku vyrovnané. Víťazmi sa stali prváci. Dievčatá z II. B po peknej kolektívnej hre si vybojovali prvé miesto.

      Celkové poradie dievčatá

      1. miesto  II. B

      2. miesto  II. A

      3. miesto  IV. B

      4. miesto  III. B

      5. miesto  I. B

      6. miesto  IV. A

      7. miesto  I. A

      Menný zoznam dievčat, ktoré sa zúčastnili turnaja

      Simona Hetešová

      Katarína Ženčuchová

      Nina Chlebáková

      Alexandra Folvarčíková

      Ema Bordigová

      Veronika Nemergutová

      Slávka Mačugová

      Miriam Kvasňáková

      Nikola Kalisová

      Natália Kalisová

      Michaela Dufalová

      Lívia Džurňáková

      Katarína Kuligová

      Ingrid Oračková

       

      Denisa Girgová

      Anička Ženčuchová

      Melisa Isikbay

      Aneta Kuligová

      Simona Somrová

      Kristína Mačugová

      Nikola Feckaničová

       

      Nikola Vojtovičová

      Paula Gontkovská

      SimonaRusiňáková

      Hana Reľovská

      Simona Hlinka

      Mária Galiková

       

      Júlia Firmentová

      Ľudmila Kušnírová

      Slávka Pompová

      Vanesa Brilová

      Veronika Kovalová

      Lucia Fudalyová 

      Júlia Olekšáková 

      Tímea Neupauerová

      Adriana Krajňáková

      Natália Kollárová

      Soňa Hlaváčová

      Pavlína Girgová

      Klára Kmečová

      Miriam Smreková

      Mirka Batoryová

      Faustína Mária Fedáková

      Nicola Švancar

      Alica Mačugová

      Tatiana Gajdošová

      Lenka Bukovičová

       

      Triedu a seba reprezentovali:

      Marko Repka

      Samo Konkoľ

      René Drabinský

      Michal Galík

      Jano Jozefík II. B

      Erik Šatala

      Juraj Fedor III. A

      Kamil Kopčík

      René Rinkovský

      Andrej Kačmarík

      Martin Drab

      Tobias Galuščák

      Damián Tetemonte

      Sebastián Jurečko

      Matej Šebest

      Samuel Struk

      Sebastián Sýkora

      Patrík Dufala

      Maroš Kormaník

      Dávid Jakubianský

    • Žiacke parlamentné voľby
     • Žiacke parlamentné voľby

      10. 2. 2020

      V piatok 7. februára 2020 žiaci našej školy mali  jedinečnú možnosť vyskúšať si ako prebiehajú voľby. V tento deň sa jazyková učebňa zmenila na volebnú miestnosť.

      Záleží na názore mladých, pretože svoju budúcnosť môžu mať vo svojich rukách.

    • Voľby 2020
     • Voľby 2020

      6. 2. 2020

      Už tento piatok 7. februára 2020 majú študenti Obchodnej akadémie jedinečnú možnosť vyskúšať si ako prebiehajú voľby. V tento deň sa jazyková učebňa zmení na volebnú miestnosť.

      Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Potrebujeme mladým povedať, že na nich záleží a že svoju budúcnosť môžu mať vo svojich rukách.

    • Popoludnie s obchodnou
     • Popoludnie s obchodnou

      28. 1. 2020

      V piatok 7. februára 2020 v čase od 16.00 h do 18.00 h bola brána školy otvorená pre žiakov základných škôl a ich rodičov.  

      Žiaci 8. a 9. ročníka si vyskúšali prijímacie pohovory z ANJ, SJL a MAT, následne vypracované testy s učiteľmi školy vyhodnotili. Rodičia si prezreli priestory školy a diskutovali s učiteľmi a vedením školy.
       

      Ďakujeme za Vašu návštevu:) 

      Fotografie nájdete na instagrame a FB stránke školy.

    • Návšteva kostola svätého Mikuláša
     • Návšteva kostola svätého Mikuláša

      6. 2. 2020

      Žiaci IV. B a III. B triedy odbor cestovný ruch v rámci predmetu Dejiny kultúry a umenia dňa 30. 01. 2020 navštívili kostol svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Počas prehliadky kostola ich sprevádzala  Michaela Haviarová - historička umenia, ktorá vykonáva architektonicko-historický výskum pamiatok. Žiakom predstavila najnovšie historické objavy v kostole svätého Mikuláša – fresky zo 14. storočia, ktoré boli ukryté pod piatimi omietkami, krypty pod kostolom, o ktorých si miestni rozprávali rôzne tajomné príbehy. Zároveň uviedla, že jedna z nich sa už budúci rok sprístupní pre návštevníkov. Žiaci získali informácie o najväčšom historickom poklade – gotickej stredovekej maľbe zo 14. storočia – Pašiový výjav. Maľba je zreštaurovaná, v súčasnej dobe sa obnovuje ešte freska aj na tzv. víťaznom oblúku. Zaujímavosťou je, že pred kostolom bola údajne postavená samostatná renesančná zvonica. Najhodnotnejšou pamiatkou v kostole je kamenná krstiteľnica, na ktorej sú zachované písmená. Na námestí bolo prekvapením, že takmer celá strana domov, až po ľubovnianske fiľore, mala podlubie (exteriérová otvorená klenutá stĺpová chodba)

     • Obhajoba podnikateľských plánov

      8. 1. 2020

      Žiaci štvrtého ročníka 08. 01. 2020 prezentovali svoje podnikateľské plány. 

      Dobré nápady, reálne očakávania, prepočítané zisky, využitie teoretických poznatkov a ich prepojenie s praxou, to sú hlavné znaky ich budúceho podnikania.

      Milí štvrtáci, želáme Vám veľa podnikateľských úspechov.

       

     • Ekonomická olympiáda

      8. 1. 2020

      V dňoch 09. - 13. 12. 2019 sa uskutočnili v SR školské kolá ekonomickej olympiády. Na našej škole sa do tejto súťaže zapojilo 21 študentov, ktorí vypracovali on-line test. Úspešný riešiteľ musel dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť v teste. Do krajského kola postupuje z každej zúčastnenej školy 1 - 10 študentov, podľa výsledkov dosiahnutých v rámci kraja. Z našej školy postúpili títo 8 študenti:

      IV. A: Veronika Cicáková, Simona Haľamová, Dominika Irhová, Alexandra Jetlebová, Erika Laindová, Jana Sýkorová 

      III.B: Richard Sýkora

      I. B: Alexandra Folvarčíková

      Krajské kolo sa uskutoční 28. 02. 2020 v Prešove. Postupujúcim blahoželáme k pekným výsledkom.

     • Projekt FINANČNÁ SLOBODA OVB 2019

      16. 12. 2019

      Študenti našej školy z 3. a 4. ročníka sa 10. 12. 2019 zapojili do tohto projektu. Stolovú spoločenskú hru Finančná sloboda na de školy moderova certifikovaná lektorka Zuzana Salanciová.

      Cieľom hry je dosiahnutie finančnej nezávislosti. Je to stav, keď človek nie je závislý na príjme zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy z neho mu pokryjú všetky bežné výdavky. Hranie základného modulu trvá cca 2,5 hodiny, čo dalo možnosť opakovať hru s jednou skupinou dvakrát za deň. V ten istý deň je teda možpozorovať a porovnať napredovanie hráčov v oblasti finančného vzdelávania. 

     • Stereometria a informačné technológie

      15. 12. 2019

      V dňoch 25. 11. 2019 - 08. 12. 2019 sa uskutočnil spoločný projekt žiakov II. B triedy so žiakmi Strednej odbornej školy logistických služieb v Prahe (Česká republika). V rámci hodín matematiky mali žiaci s využitím online nástrojov informačno-komunikačných technológií vytvoriť pre partnerskú školu prehľad o telesách, uviesť ich vlastnosti, výpočet povrchu a objemu, pripraviť úlohy na precvičenie. 

      Projekt bol realizovaný v rámci platformy eTwinning, bol spracovaný formou prezentácií a ďalších aktivít ako je  predstavenie tímu, vytvorenie loga projektu, online kvízu, ankety, či dotazníka. Komunikačnými jazykmi bola okrem slovenčiny a češtiny aj angličtina. 

      V rámci projektu Stereometria žiaci rozvíjali priestorovú orientáciu a vnímanie priestoru, zoznámili sa s 3D telesami, ich zobrazením a výpočtom objemu a povrchu telies. 

     • Extrapolácie 2019

      13. 12. 2019

      12. decembra 2019 žiaci 2. B a 3. A triedy navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach, kde si prezreli výstavu Extrapolácie 2019 a výstavu starých písacích strojov. Zámerom návštevy múzea bolo ukázať študentom začiatky informatiky a jej históriu na Slovensku, o ktorej sa žiaci učia na hodinách aplikovanej informatiky, a taktiež vývoj písacích strojov a metód písania na mechanických, elektrických strojoch, ktoré žiaci poznajú z ukážok na hodinách administratívy a korešpondencie

      Výstava Extrapolácie 2019 ukazuje začiatky informačných technológií na Slovensku od roku 1956 až po súčasnosť, informácie o snahách a výsledkoch práce výskumníkov, vývojárov, konštruktérov, prevádzkových inžinierov vo výrobných podnikoch, odborníkov na riadenie, matematikov a programátorov, ktorí na Slovensku úspešne vyvíjali a zavádzali informačné technológie do praxe. Výstava je hmatateľným dôkazom, že IT na Slovensku boli dávno pred rokom 1990.

      Po návšteve múzea si žiaci spríjemnili popoludnie na vianočných košických trhoch,

      Fotogaléria

     • Vernisáž výstavy "Vianoce v nás"

      11. 12. 2019

       "Je čas adventu, čas očakávania, čas na duchovnú prípravu každého z nás pred príchodom Spasiteľa. Čas, kedy obyčajné sa stáva neobyčajným a vzácnym. Na adventnom venci sme už zapálili dve sviečky. Prvá symbolizuje nádej, druhá mier. V nedeľu zapálime tretiu, tá bude symbolizovať priateľstvo. A posledná, štvrtá - lásku..."

      To sú slová z príhovoru Natálie Kalisovej, ktorá otvorila v našej škole výstavu Vianoce v nás. 

      Žiaci II. A triedy pripravili pre svojich učiteľov a spolužiakov výstavu prác svojich spolužiakov. Výstava Vianoce v nás je prezentáciou tvorby Martina Červeňáka, ktorý píše ikony a výtvarných prác Natálie Kalisovej a Simony Konkoľovej. 

      Druháci na chvíľu zastavili čas, potešili oko i srdce všetkých nás. Ukázali, že mladí ľudia majú bohatý vnútorný svet, aktívne žijú svoj život, majú veľa záujmov, vedia pracovať v tíme, rešpektovať sa, tešiť sa z radosti iných... 

     • Vyhodnotenie bowlingu

      10. 12. 2019

      V dňoch 21. 11. 2019 a 29. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v bowlingu žiakov a žiačok. Tejto vydarenej akcie sa zúčastnilo 11 chlapcov a 17 dievčat. Každý bojoval za seba. Po tesnom boji boli výsledky na prvých troch miestach nasledovné:

      Žiaci:

      1. miesto – Kačmarik Andrej II. B

      2. miesto – Poľanský Gabriel I. A

      3. miesto – Žemba Dávid I. A

      Ďalej reprezentovali: Konkoľ Samuel, Šatala Erik, Repka Marko - I. A, Vyšovský Alexander – II. A,  Kopčík Kamil, Tetemonte Damián, Rinkovský René, Maček Lukáš -  II. B

      Žiačky:

      1. miesto – Križalkovičová Kiara III. A

      2. miesto – Kovalová Veronika I. A

      3. miesto – Fudaliová Lucia II. A

      Ďalej reprezentovali: Krempaská Pavlina Alžbeta, Kušnírová Ľudmila, Brilová Vanesa, Galyová Bianka Mária, Barnášová Adriana I. A, Kubalová Veronika, Pečarková Veronika II. B, Križalkovičová Kiara III. A, Kvasňáková Miriam, Fudalyová Lucia, Olekšáková Júlia, Konkoľová Simona, Džurňáková Lívia, Kalisová Nikola II. A, Reľovská Hana, Hlinka Katarína IV. A

      Dňa 02. 12. 2019 pokračoval bowlingový turnaj v podobe obvodného kola, ktorého sa zúčastnilo 6 dievčenských a 7 chlapčenských  družstiev  patriacich pod VÚC PO. Hralo sa systémom ako v školskom kole v ŠRC. Naši žiaci Kiara Križalkovičová skončila na 3. mieste (o jeden bod jej ušiel postup na krajské kolo) a Andrej Kačmarík na 6. mieste.

      Poradie žiačky:

      1. miesto SOŠ služieb Lipany

      2. miesto SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

      3. miesto OA Stará Ľubovňa

       

      Poradie žiaci:

      1. miesto Gymnázium Lipany

      2. miesto Spojená škola Sabinov

      3. miesto SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

       

      Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Vyhodnotenie školského kola v miniflorbale zmiešaných družstiev dievčat a chlapcov

      10. 12. 2019

      Dňa 6. decembra 2019 sa uskutočnil v našej škole miniflorbalový turnaj zmiešaných družstvách  (2 dievčatá + 2 chlapci). Hralo sa  v dvoch skupinách každý s každým, kde nakoniec mohol vyhrať len jeden. V tomto školskom roku sa to podarilo dievčatám a chlapcom z  II. B - 2. skupine. 

      Najviac, 15 gólov, nastrieľal študent Sýkora Sebastián zo IV. A triedy, zhodne po 12 gólov Kamil Kopčík a René Rinkovský II. B. Z dievčat zhodne po tri góly. Kollárová II. B, Vaverčáková II. A, Ženčuchová A. IV. B a  Gondkovská IV. A.

      Blahoželáme.

      Konečné poradie:   

      1. miesto: II. B    Kopčík, Rinkovský, Kačmarik, Krajňáková, Neupauerová

      2. miesto: IV. A  Sýkora, Šebest, Struk, Reľovská, Gondkovská, Rusiňáková

      3. miesto: III. A  Lukačovský, Fedor, Drabinský I. B, Ženčuchová A. IV. B, Ženčuchová K. I. B, Folvarčíková I. B

      4. miesto: IV. B  Jakubiansky, Kormaník,  Somrová, Vaverčáková II. A

      5. miesto: I. A  Barnášová, Repka, Konkoľ S., Kovaľová

      6. miesto II. B  Jozefik, Dráb, Galuščák, Jurečko, Kollárová, Firmentová I. A

       

     • Vyhodnotenie školského kola v šachu

      10. 12. 2019

      Dňa 06. 12. 2019 sa aj v tomto školskom roku  uskutočnil šachový turnaj dievčat a chlapcov.  Mikulášske dopoludnie si spríjemnili Hlaváčová Soňa II. B, ktorej sa viac darilo a zdolala Alicu Mačugovú III. B.  Z chlapcov milo prekvapil Alexander Vyšovský II. A, ktorý obsadil prvé miesto, druhý Dávid Rindoš III. B a na treťom mieste skončil Richard Sýkora III. B. 

      Všetkým študentom blahoželáme a prajeme veľa krásnych prežitých chvíľ pri šachovnici. 

     • Charitatívna zbierka pre UNICEF

      10. 12. 2019

      Dňa 06. 12. 2019 sa v našej škole konala charitatívna zbierka pre UNICEF. V rámci programu “Škola priateľská k deťom“  študenti  napiekli vianočné pečivo.  Počas tohto podujatia, ktoré nieslo názov “Sladké Vianoce“, si mohli študenti  upiecť aj svoju vlastnú oblátku.  Výťažok 117,30 € bol zaslaný do nadácie UNICEF, ktorá podporuje deti z chudobnejších častí sveta. Ďakujeme za každý príspevok a tešíme sa na ďalšie sladké posedenie v Café de Paris v Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni.

      Osobitné poďakovanie patrí študentom, ktorí napiekli sladké a slané dobroty. 

      Ďakujeme Kiare, Erike, Sofii, Baške, Aďke, Veronike, Dávidovi a Lucke z III. A, Zuzke, Frederike, Martinke, Ľudmile zo IV. B a Miriam z II. B.   

     • Rozdávali radosť

      8. 12. 2019

      V Dome sv. Anny žiaci II. A triedy rozdávali radosť. 06. 12. 2019 navštívili deti a mladých so zdravotným znevýhodnením. Kultúrny program, ktorý si pre nich pripravili, dojal veľkých i malých. Spoločne prežitý čas, tóny hudby a radostný smiech symbolicky zapálili svetlo v nás. Chráňme ho, nech je v nás celý rok, nielen v čase vianočnom.  

     • Čarovné Vianoce

      8. 12. 2019

      Žiaci študijného odbou služby v cestovnom ruchu III. B a IV. B triedy v rámci predmetu Dejiny kultúry a umenia navštívili dňa 5. decembra 2019 Ľubovniansky hrad a skanzen. Majordóm Hradu Ľubovňa prestavil žiakom tradičné šľachtické Vianoce. Porozprával o stolovaní pri slávnostnej večeri, o typických vianočných jedlách a zvykoch v rodinnom kruhu šľachtických rodín žijúcich v minulosti na Hrade Ľubovňa. 

      V skanzene pod hradom mali žiaci možnosť vidieť tradičné Vianoce v ľudovom prostredí. Žiaci spoznali štedrovečerné stolovanie, symboliku jedál, zvyky a tradície, ktoré dodržiavame aj dnes v mnohých domácnostiach. Celú atmosféru dopĺňalaj vôňa pečených oblátok. 

     • Máme zastúpenie v Rade mládeže PSK

      8. 12. 2019

      Vybraní žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastnili konferencie pre členov a koordinátorov žiackych školských rád PSK.

      Rada mládeže Prešovského kraja je mimovládna organizácia, ktorá tvorí sieť občianskych združení detí a mládeže, neziskových organizácií, mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže a neformálnych mládežníckych skupín, ktoré vyvíjajú činnosť v prospech detí a mládeže na území PSK. 

      Jej víziou je aktívna mládež, ktorá bude žiť kvalitný a plnohodnotný život v kraji, bude využívať ponúkané príležitosti, reálne sa bude zapájať do života školy, bude iniciovať pozitívne zmeny a bude participovať na zmenách života mladého človeka. Jej poslaním je podnecovať mládež k aktivite prostredníctvom vytvárania príležitostí a podmienok k sebarealizácii.

     • Adventný čas na OA

      30. 11. 2019
      24 dní do Vianoc - 4 adventné nedele - 3 týždne do práznin  - 1 adventný kalendár, v ktorom sme pre študentov pripravili 10 darčekov. Otvorte si každý deň príslušné okienko a možno sa na vás usmeje šťastie :)
     • Projekt Eures

      21. 11. 2019

      Dňa 15. 11. 2019 sa študenti zúčastnili krátkej prednášky o Projekte Eures. Dozvedeli sa, ako sa môžu ľahšie pomocou Projektu Eures zamestnať po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej škole. Pani Frisová, pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni ich oboznámila s internetovým portálom projektu a ukázala im, ako sa v ňom môžu rýchlo orientovať. Vysvetlila, čo Eures ponúka, ako sa dá vypísať životopis, či motivačný list, a ako sa orientovať v jednotlivých portáloch. Pomocou jednotlivých sekcií sa dá vybrať konkrétna krajina, v ktorej má záujemca záujem pracovať a získa  všetky potrebné informácie týkajúce sa mzdy, bývania, práce a pod. Zdôraznila dôležitosť štúdia cudzích jazykov pre život a ďalší kariérový rast.

     • Beseda o Európskej únii

      21. 11. 2019

      Dňa 14. 11. 2019 k nám do II. B zavítala bývalá europoslankyňa 2004 - 2009 a súčasná starostka obce Chmeľnica.

      Pani Zita Pleštinská bola poslankyňou Európskeho parlamentu, členkou Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ - Ukrajina. Zároveň bola náhradníčkou vo Výbore pre regionálny rozvoj, v Dočasnom výbore pre klimatické zmeny a Delegácie pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom. Počas svojho pôsobenia v Európskom parlamente mala až 99 % účasť na rokovaniach.

      Podelila sa s nami so svojimi skúsenosťami z parlamentu, vysvetlila nám  význam EÚ. Spoločne sme virtuálne zavítali do Európskeho parlamentu.

      Členstvo v Európskej únii má vplyv na takmer každú oblasť nášho života.  Informovala nás o  možnostiach štúdia v štátoch EÚ. Počas štúdiá sa môžeme zúčastniť stáži na zaujímavých pracoviskách verejnej správy i v neziskovom sektore. Po ukončení štúdia môžeme oceniť skúsenosti získané v NR SR, MZVaEZ SR, či v niektorej mimovládnej organizácii. Vyzdvihla potrebu učiť sa  cudzie jazyky.
      Predstavila nám aj súčasnú slovenskú radu Európy a odpovedala na množstvo našich otázok. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu i prednášku.

     • Vzdelávanie a odborná príprava mladých ľudí v Európskych marketingových spoločnostiach

      18. 11. 2019

      Do učebne plnej študentov vchádza mladý muž. Nezačína klasickou prednáškou ako býva zvykom, ale postaví nás pred problém, ktorý treba riešiť. Prezradí nám niekoľko základných pojmov a praktickou skúsenosťou hľadáme odpovede. Myseľ pracuje na plné obrátky a  pritom si osvojuje nové poznatky. Asi takto vyzerá workshop z produkcie OZ Mladý podnikavec, ktorého sa 04. 11. 2019 zúčastnili študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni.

      Workshop s názvom Emócie v marketingu viedol pán Dávid Vrtaňa, ktorý nás, študentov, od úplného začiatku až po koniec vtiahol do aktívnej spolupráce. Spôsob prezentácie a poznatky, ktoré sme získali, nás nadchli. Spolu sme objavovali ako funguje náš mozog, ako spracováva podnety, ako na nás vplývajú farby a rôzne zážitky. Dozvedeli sme sa o neuromarketingu – vplyve mozgu na naše rozhodovanie a o tom, ako sa tieto vedecké poznatky využívajú pri tvorbe reklamy. Uvedomili sme si ako nás naše emócie a zážitky ovplyvňujú v každodennom živote. 

      Nadobudnuté poznatky nás posunú nielen v odbornom, ale aj osobnostnom raste.  

      Marek Jaroš, III. B trieda

     • Videokonferencia s poradkyňou Európskeho parlamentu

      15. 11. 2019

      Dňa 11. 11. 2019 sa so študentami III. A  prostredníctvom videokonferencie spojila Gabriela Virostková, poradkyňa v Európskom parlamente, členka výboru pre zahraničné vzťahy a podvýboru pre ľudské práva. Priamo zo Štrasburgu nám poskytla informácie na tému “Čo robí Európska únia pre mňa?  Aké sú vzdelávacie a pracovné možnosti pre mladých v rámci EÚ?“ 

      Gabriela Virostková pochádza zo Starej Ľubovne. Počas svojho štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie sa zúčastňovala viacerých vzdelávacích programov  mimo Slovenska. Do Bruselu prišla na trojmesačnú stáž, ktorá sa neskôr predĺžila a v Európskom parlamente pracuje už 5 rokov. Svojim osobným príbehom študentov povzbudila k aktívnemu zapájaniu sa do programov EU, a to aj vďaka konkrétnym informáciám kde a ako sa môžu zapojiť. Študenti bilingválneho štúdia mali možnosť už v minulom školskom roku sa s pani poradkyňou osobne stretnúť, kedy nám predstavila jej pôsobenie v Európskom parlamente.    

     • Deň Prešovského samosprávneho kraja

      13. 11. 2019

      12. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnil  Deň Prešovského samosprávneho kraja. 

      Súčasťou Dňa PSK bola prezentácia možností štúdia v našej škole v študijných odboroch obchodná akadémia a obchodná akadémia - bilingválne štúdium, prezentácia duálneho vzdelávania, projektov realizovaných v rámci Erasmus+ a iných aktivít žiakov školy. Našu školu navštívili žiaci základných škôl, ich rodičia, učitelia základných škôl, výchovní poradcovia a iní pozvaní hostia. Stretnutia s nimi boli príjemné, obohacujúce a podnetné.  

     • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok

      13. 11. 2019

      Dňa 07. 11. 2019 sa v telocvični Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo žiačok stredných škôl v stolnom tenise. Turnaj sa hral podľa platných pravidiel, systémom  každý s každým na tri vyhraté sety, ktorý zaručil dostatočnú objektivitu.  K príjemnej športovej atmosfére prispeli aj samotné dievčatá. Našu školu reprezentovali: Zuzana Petrusová IV. B, Alica Mačugová III. B, Michaela Dufalová II. A a Mária Šromovská III. B.

      Poradie:

      1. miesto: Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

      2.miesto: Obchodná akadémia Stará Ľubovňa

      3. miesto: Gymnázium T. Vansovej

      4. miesto: SOŠ Jarmočná 108

       

      Za reprezentáciu školy ďakujeme.

     • Exkurzia vo Volkswagene

      13. 11. 2019

      Žiakom našej školy sa dňa 06. 11. 2019 naskytla jedinečná možnosť ponoriť sa do sveta automobilového priemyslu. Navštívili spoločnosť Volkswagen Slovakia, konkrétne jej najväčší závod v Bratislave. 

      Táto spoločnosť vznikla v roku 1991 a dnes patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Poskytuje uplatnenie tisíckam zamestnancov. 

      Počas prehliadky karosárne, lisovne a haly na výrobu agregátov žiaci videli časť výrobného procesu. V rámci bežnej prevádzky žiaci pozorovali špecializovanú prácu zamestnancov, najmodernejšie technologické vybavenie, ako aj celkovú atmosféru spoločnosti, v ktorej platia prísne bezpečnostné pravidlá. 

      Exkurzia bola určená hlavne žiakom I. B triedy, ktorá je zapojená do duálneho vzdelávania. Pre žiakov bilingválneho štúdia II. A a III. A. triedy bola prehliadka zabezpečená v anglickom jazyku. 

     • Vyhodnotenie okresného kola v stolnom tenise žiakov

      13. 11. 2019

      Dňa 06. 11. 2019 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa zorganizovala okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Našu školu reprezentovali Struk Samuel IV. A, Fedor Juraj III. A, Jozefik Ján II. B, Konkoľ Samuel I. A.

      Výsledky zápasov:

      Skupina A:

      1. SOŠT - CG sv. Mikuláša 4 : 0

      2. SOŠ Podolínec – SOŠT    4 : 2

      3. SOŠ Podolinec - CG sv. Mikuláša   4 : 0

      poradie v skupine

      1. miesto  SOŠ Podolinec

      2. miesto  SOŠT

      3. miesto CG sv. Mikuláša  

      Skupina B

      1. SOŠ Jarmočná – OA 4 : 0

      2. Gymnázium Terézie Vansovej -  OA 4 : 0

      3. Gymnázium Terézie Vansovej – SOŠ Jarmočná 4 : 2

      poradie v skupine

      1. miesto Gymnázium Terézie Vansovej

      2. miesto SOŠ Jarmočná

      3. miesto OA

      Semifinále:

      SOŠ Podolinec – SOŠ Jarmočná 0 :4

      Gymnázium Terézie Vansovej – SOŠT 4 :1

      Finále:

      Gymnázium Terézie Vansovej – SOŠ Jarmočná  4 : 3

      SOŠ Podolinec -  SOŠT 2 :4 

      Celkové poradie

      1. miesto Gymnázium Terézie Vansovej

      2. miesto SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

      3. miesto SOŠT, Levočská Stará Ľubovňa

      4. miesto SOŠ sv. Klementa Hofbauera Podolínec

      5. miesto Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa

      6. miesto OA, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

       

      Za reprezentáciu školy študentom ďakujeme.

     • Okresné kolo vo futsale

      13. 11. 2019

      Dňa 5. novembra 2019 sa v Mestskej športovej hale v Starej Ľubovni sa uskutočnil futsalový turnaj žiakov stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Hralo päť družstiev systémom každý s každým. Naši študenti sa vo vyrovnaných zápasoch nakoniec umiestnili na štvrtom mieste.

      Celkové poradie:

      1. miesto SOŠ Jarmočná 108

      2. miesto Gymnázium T. Vansovej

      3. miesto SOŠT

      4. miesto OA Stará Ľubovňa

      5. miesto Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

      Našu školu reprezentovali: Matej Šebest, Samuel Struk, Sebastián Sýkora IV. A, Maroš Kormanik IV. B, Juraj Fedor III. A, Kamil Kopčík, Andrej Kačmarík, Martin Drab II. B, Samuel Konkoľ I. A, Michal Galik I. B

      Za reprezentáciu školy všetkým reprezentantom ďakujeme.

     • Prevencia gynekologických chorôb

      7. 11. 2019

      Dňa 8. októbra 2019 sa študentky I. A a II. A triedy zúčastnili workshopu, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o možnostiach a potrebe gynekologickej prevencie.  

      Workshop bol zameraný na prevenciu onkologických, gynekologických ochorení a pohlavne prenosných ochorení, ako ich včas podchytiť a ako sa im vyhnúť.

      Lektormi workshop boli študentky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizovaných v Spolku medikov mesta Košice, ktorý sa venujeme osvetovej činnosti v prevencií gynekologických chorôb. 

     • Školské kolo vo futsale

      7. 11. 2019

      Dňa 24. 10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo vo futsale chlapcov, ktorého sa zúčastnili štyri ročníkové družstvá školy. Hralo sa systémom každý s každým, kde napokon vyhrali  chlapci štvrtého ročníka. Najviac gólov - 21 - sa podarilo streliť  Sebastiánovi Sýkorovi IV. A a zhodne po osem gólov Kamilovi Kopčíkovi  II. B a Samuelovi Strukovi IV. A. Celkové poradie:

      1. miesto IV. A – B

      2. miesto II. B

      3. miesto I. A – B

      4. miesto III. A - B

      Reprezentovali: 

      I. A - B: Marko Repka, Samo Konkoľ, Alexander Nemec, Michal Galík

      II. B: Kamil Kopčík, Jano Jozefík, Andrej Kačmarík, Martin Drab, Tobias Galuščák, Damian Tetemonte

      III. A - B: Juraj Fedor, David Vilk, Kevin Lukačovský, Sebastián Jurečko II. B

      IV. A - B: Matej Šebest, Samuel Struk, Sebastián Sýkora, Darius Mosoriak, Maroš Kormanik

    • Long Minority Stories Short - seminár v anglickom jazyku
     • Long Minority Stories Short - seminár v anglickom jazyku

      27. 11. 2018

      Žiačky II. A triedy Sofia Vilčeková, Janka Mrugová a Veronika Fudalyová sa zúčastnili týždňového seminára „Long Minority Stories Short“, ktorý sa konal v Bratislave. Seminár bol riadený organizáciou YEN (Youth of European Nationalities) v spolupráci s KDJ (Karpatendeutsche Jugend der Slowakei).

      Okrem nových informácií dievčatá spoznali výnimočných a inšpiratívnych ľudí z rôznych krajín a odniesli si nezabudnuteľné zážitky. Vrátili sa namotivované pre prácu na sebe, nie len pre dosiahnutie profesijných cieľov, ale predovšetkým túžbu stať sa dobrými ľuďmi. Popri angličtine sa stretli s nemčinou i francúzštinou. Účastníci seminára sa venovali témam a problémom, ktorým musia čeliť určité menšiny a pokúšali sa nájsť riešenia. Podľa slov žiačok bolo úžasné, ako sa dokázali navzájom počúvať a najviac sa im páčilo, že žiadna odpoveď nebola nesprávna. Prácu striedal oddych a výlety po Bratislave.

     • Školské kolo v stolnom tenise chlapcov

      7. 11. 2019

      Dňa 29. 10. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise v kategórii chlapcov. Z triednych kôl postúpili: Konkoľ S., Šatala - I. A, Drabinský, Gallík – I. B, Vyšovský, Porčogoš – II. A,  Kopčík , Jozefik -  II. B, Fedor, Vilk – III. A, Struk, Mosorjak – IV. A, Kormaník IV. B

      Hralo sa v štyroch skupinách, každý s každým. Konečné poradie z turnaja je nasledovné:

      1. miesto:  Samuel Struk IV. A

      2. miesto: Juraj Fedor III. A

      3. miesto: Kamil Kopčík II. B

      4. miesto:  Darius Mosorjak IV. A

      5. miesto: René Tobias Drabinský I. B

      Študentom v okresnom kole želáme veľa šťastia.

     • Členovia ŽSR na konferencii

      22. 11. 2018

      20. 11. 2018 sa v zasadačke PSK v Prešove konala konferencia pre ŽSR z Prešovského kraja. Zúčastnili sa jej aj naši študenti Richard Sýkora (2. B) a Barbora Hutníkova (2. A). Na  konferencii bolo za účasti predsedu PSK  PaedDr. Milana Majerského, PhD. podpísane memorandum o spolupráci RMPK a PSK.

      Zaujímavé a veľmi poučné boli aj série neformálnych prednášok Jakuba Čecha, Mareka Lavčaká, Lukáša Hrošovského.

      Konferencia bola ukončená KonQuizom so zaujímavými cenami.

     • Školské kolo v stolnom tenise dievčat

      7. 11. 2019

      Dňa 28. 10. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise v kategórii dievčat. Svoje hráčske schopností na turnaji predviedli najlepšie študentky z triednych kôl, a to: Kušnírová, Brilová -  I. A, Šidlovská, Nemergutová - I. B, Kvasňáková, Dufalová - II. A, Moščovičová, Hlaváčová - II. B, Bartkovská, Krivoňáková, Mrugová -  III. A, Mačugová A., Šromovská - III. B, Irhová, Hutníková – IV. A, Petrusová – IV. B

      Hralo sa v štyroch skupinách  každý s každým, kde do finále postúpili tie najlepšie. 

      Konečné poradie z turnaja je nasledovné:

      1. miesto: Alica Mačugová III. B

      2. miesto: Mária Šromovská III. B

      3. miesto: Miriam Kvasňáková III. A

      4. miesto: Michaela Dufalová III. A

      5. miesto: Zuzana Petrusová IV. B

      Študentkám v okresnom kole želáme veľa šťastia. 

    • Informatický bobor 2018
     • Informatický bobor 2018

      15. 11. 2018

      Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do online súťaže Informatický bobor (iBobor). S menej i viac náročnými úlohami sa potrápilo 48 študentov (kategória Junior).

      Celkové vyhodnotenie súťaže bude známe do konca kalendárneho roka.

       

    • pIšQworky 2018 - oblastné kolo
     • pIšQworky 2018 - oblastné kolo

      15. 11. 2018

      Dňa 14. novembra 2018 sa dve 5-členné družstvá zložené zo žiakov I. - 4. ročníka zúčastnili oblastného kola v Pišqworkách, ktoré sa konalo na Gymnáziu Kukučínova 1 v Poprade. V silnej konkurencii 12-tich družstiev sa neumiestnili na postupovom mieste.

      Súťaž Pišqworky, ktorá rozvíja u žiakov logické myslenie, stratégiu a zmysel pre spoluprácu v tíme, organizuje spolok Student Cyber Games so sídlom na Masarykovej univerzite v Brne (ČR).

      Našu obchodnú akadémiu reprezentovali:

      • Alexander D. Vyšovský (1. A)
      • Janka Čomová, Alica Mačugová, Dávid Rindoš a Richard Sýkora (2. B)
      • Dárius Mosorjak, Samuel Struk, Matej Šebest (3. A)
      • Branislav Boleš, Samuel Hutnít, Gerhard Hudec (4. B)
    • Okresné kolo žiačok SŠ v stolnom tenise
     • Okresné kolo žiačok SŠ v stolnom tenise

      15. 11. 2018

      Dňa 09. 11. 2018 sa v telocvični Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo žiačok stredných škôl v stolnom tenise. Turnaj sa hral podľa platných pravidiel systémom  každý s každým na tri vyhraté sety, ktorý zaručil dostatočnú objektivitu.  K príjemnej športovej atmosfére prispeli aj samotné dievčatá. Našu školu úspešne reprezentovali: Zuzana Petrusová III. B, Alica Mačugová II. B, Michaela Dufalová I. A a Soňa Hlaváčová I. B. K  1. miestu dievčatám srdečne blahoželáme a na krajskom kole prajeme veľa šťastia.  

      Výsledková listina

      1.  Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

      2.  Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

      3.  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383, Stará Ľubovňa

       4. SOŠ - Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

    • Okresné kolo žiakov SŠ v stolnom tenise
     • Okresné kolo žiakov SŠ v stolnom tenise

      15. 11. 2018

      Dňa 08. 11. 2018 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa zorganizovala okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Našu školu reprezentovali Dávid Lapšanský IV. A, Richard Ščerbák IV. A, Adrian Stolár IV. B, ktorí sa po dramatickom boji neprebojovali do semifinále.

      Výsledky zápasov

      Skupina A

      1. GTV – SOŠT 4 : 0
      2. OU Podolínec – SOŤ 4 : 0
      3. GTV – OU 4 : 0

      poradie v skupine

      1. GTV
      2. OU Podolínec
      3. SOŠT

      Skupina B

      1. SOŠ – OA 4 : 0
      2. SOŠ – SOŠ Podolínec 3 : 4
      3. OA – G. sv. Mikuláša 4 : 0
      4. SOŠ Podolínec -  OA 4 : 0
      5. G. sv. Mikuláša – SOŠ 0 : 4
      6. SOŠ Podolínec – G. sv. Mikuláša  4 : 0

      poradie v skupine

      1. SOŠ Podolínec
      2. SOŠ
      3. OA
      4. G. sv. Mikuláša

       

      Celkové poradie

      1. miesto Gymnázium Terézie Vansovej
      2. miesto SOŠ sv. Klementa Hofbauera Podolínec
      3. miesto SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
      4. miesto OU sv. Klementa Hofbauera Podolínec
      5. miesto OA, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
      6. miesto SOŠT, Levočská Stará Ľubovňa
      7. miesto Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa
    • Okresné kolo vo futsale chlapcov
     • Okresné kolo vo futsale chlapcov

      15. 11. 2018

      Dňa 07. 11. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale chlapcov, ktorého sa zúčastnilo päť stredných škôl nášho okresu. Hralo sa systémom každý s každým, kde naši študenti v tomto školskom roku nemali športové šťastie a napokon sa umiestnili na poslednom mieste.       Našu školu reprezentovali: Martin Drab I. B, Sebastián SýkoraIII. A, Samuel Struk III. A, Matej Šebest III. A, Maroš Kormaník III. B, Maroš Šuga IV. A, Patrik Ščerbák IV. A, Richard Ščerbák IV. A, Alexander Lopatovský IV. B, Adrián Stolár IV. B. Za reprezentáciu školy všetkým reprezentantom ďakujeme.

      Výsledková listina

      1. miesto Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

      2. miesto SOŠT, Stará Ľubovňa

      3. miesto SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

      4.miesto Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383, Stará Ľubovňa

      5. miesto Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

    • Vyhodnotenie školského kola v stolnom tenise dievčat a chlapcov
     • Vyhodnotenie školského kola v stolnom tenise dievčat a chlapcov

      8. 11. 2018

      Dňa 23. 10. 2018 v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja sme v telocvični našej školy zorganizovali stolnotenisový turnaj dievčat a chlapcov. Pri zelených stoloch si svoje hráčske schopnosti preverili najlepší žiaci z jednotlivých tried. Hralo sa v skupinách, kde do finále postúpili  najlepší. Školského kola sa zúčastnili: dievčatá - Dufalová M. I. A, Kvasňáková M. I. A, Hlaváčová S. I. B, Moščovičová S.  I. B, Bartkovská L. II. A, Krivoňáková V. II. A, Mačugová A. II. B, Fiľková V. III. A, Petrusová Z. III. B, Dufalová I. IV. A, Lichvarčíková A. IV. A

      Chlapci – Kopčík K. I. B, Rinkovský R. I. B, Fedor J. II. A, Struk S. III. A, Sýkora S. III. A, Lapšanský. D. A, Ščerbák R. IV. A, Šuga M. IV. A 

      Konečné poradie dievčat je nasledovné:

      1. miesto: Alica Mačugová II. B

      2. miesto: Zuzana Petrusová III. B

      3. miesto: Michaela Dufalová I. A   

      4. miesto: Soňa Hlaváčová I. B         

       

      Konečné poradie chlapcov je nasledovné:

      1. miesto: Maroš Šuga IV. A

      2. miesto: Richard Ščerbák IV. A

      3. miesto: Dávid Lapšanský IV. A

      4. miesto: Samuel Struk III. A

      Postupujúcim žiakom do okresného kola želáme veľa šťastia.

     • Exkurzia v knižnici

      8. 11. 2018

      Žiaci prvého ročníka sa  počas dvoch októbrových dní (18. a 19. 10. 2018) zúčastnili informačnej výchovy v okresnej  knižnici. V príjemnej atmosfére priestorov knižnice si osvojili systém výpožičiek, prácu s on–line katalógom a získali užitočné informácie o tom, ako sa orientovať v knižnici.  Všetci žiaci zároveň  dostali čitateľské preukazy a stali sa tak čitateľmi knižnice.

     • Dejiny kultúry a umenia v centre diania

      21. 10. 2019

      Žiaci III. B a IV. B  triedy študijný odbor služby v cestovnom ruchu v rámci predmetu Dejiny kultúry a umenia navštívili dňa 17. októbra 2019 Ľubovniansky hrad, ktorý bol postavený začiatkom 14. storočia a je bezpochyby dominantou mesta Stará Ľubovňa. Prehliadku absolvovali spolu so sprievodcom, ktorý žiakov oboznámil s históriou hradu. Žiaci sa dozvedeli, že múzeum na hrade bolo zriadené zásluhou Andreja Čepiššáka v roku 1966. Žiaci navštívili renesančnú vežu s bránou (tzv. Bonerovu bránu), renesančnú baštu, expozíciu zoznamujúcu so životom a rodokmeňom posledných majiteľov hradu – rodinou Zamoyských, barokovú kaplnku, západný renesančný bastión, kazematy (podzemné chodby), neskorogotickú bránu, výstavnú sieň, renesančný palác, gotický palác ako aj gotickú vežu. Zaujímavosťou boli dôveryhodné kópie poľských korunovačných klenotov, ktoré dalo vyrobiť Ľubovnianske múzeum v roku 2010. Súčasťou prehliadky bola aj výstava „La femme fatale hradu Ľubovňa“, ktorá zachytáva osudy žien. Približuje ich vo svetle rôznych etáp života – ako roztomilé dieťa, milujúcu matku, dokonalú manželku a ozdobu svojho muža, alebo ako dôstojnú dámu a vdovu. Celú prehliadku spríjemnilo krásne slnečné počasie.

     • Aha! Krásna matematika :)

      17. 10. 2019

      Medzinárodná výstava nemeckej univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v Gdaňsku presvedčila žiakov 1. A a 2. A triedy o tom,  že matematika môže byť aj zábavná a bez papiera či pera. Grafy, funkcie, pravdepodobnosť či Zlatý rez sme si mohli nielen pozrieť, ale doslova chytiť do ruky. Vďaka mnohým interaktívnym stanovištiam sme rozvíjali nielen našu hravosť, ale aj fantáziu, vedomosti, cieľavedomosť či trpezlivosť. 

     • Tretiaci sa vrátili z mobility v Dudley College of Technology

      17. 10. 2019

      V dňoch od 28. 09. 2019 do 12. 10. 2019 sa 20 žiakov III. A a III. B triedy zúčastnilo  dvojtýždňovej mobility v Anglicku na Dudley College of Technology v meste Dudley. 

      Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov.

      Jedným z našich snov bolo si vyskúšať štúdium a život v zahraničí. Sen sa premenil na túžbu a keď prišla možnosť, neváhali sme a okamžite sa chopili šance. Pobalili sme si kufre a odišli na dvojtýždňovú prax do Anglicka na Dudley college of technology v meste Dudley. Počas mobility sme boli ubytovaní v rodinách, ktoré nás s láskou prijali. Mali sme tak naozaj možnosť vyskúšať si britský štýl života a overiť si naše komunikačné schopnosti v rôznych oblastiach. Prebúdzali sme sa do krásneho, no typického počasia, popíjali anglický čaj, jedli typické Fish&Chips a kochali sa krásou jesenného Dudley. Našli sme si nových slovenských priateľov, no spoznali sme  aj študentov z rôznych kútov sveta, s rôznymi ambíciami. Celé vyučovanie viedla naša učiteľka Vicky, ktorá nešetrila motiváciou. Museli sme však spĺňať rôzne úlohy, ktoré rozvíjali naše kreatívne myslenie, prezentačné schopnosti a všeobecný prehľad. Tému ako marketing sme si vyskúšali na vlastnej koži a to navštívením Cadbury Chocolate Factory. Popri škole sme sa dostali aj do 18. storočia Veľkej Británie navštívením Black Country Living múzea ale poobzerali sme si aj fascinujúci Sealife Centre, či zrelaxovali v kine. Sme veľmi vďační vedeniu školy a projektu Erasmus plus za to, že sme mohli byť súčasťou tejto mobility a  pani profesorkám, za ich trpezlivosť a krásne zážitky.

      V januári 2018 sa Obchodná akadémia v Starej Ľubovni stala členom Konzorcia obchodných škôl, ktoré zastupuje Občianske združenie Reštart. Konzorcium obchodných škôl v rámci programu Erasmus+ realizuje v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020 projekt „Konzorcium obchodných škôl – spoločne do Európy“. 

     • Návšteva v spoločnosti TIS Slovakia, s. r. o.

      14. 10. 2019

      Žiaci I. B triedy – odbor obchodná akadémia v rámci predmetu Administratívne práce a Výchova k podnikaniu dňa 11. 10. 2019 navštívili spoločnosť TIS Slovakia, s. r. o. na Levočskej ulici v Starej Ľubovni.

      Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé kancelárske priestory spoločnosti. Zamestnanec spoločnosti žiakom ukázal, kde sa spracúvajú jednotlivé faktúry a tiež, kde sa vedie účtovníctvo firmy.  Ďalej žiaci navštívili sklad s bytovým textilom, ktorý patrí pod divíziu Greno. Tu mali možnosť vidieť spôsob uskladňovania jednotlivých výrobkov ako návliečky, prehozy, uteráky, osušky, záclony, závesy, dekorácie, deky, dekoračné doplnky, prestieradlá, obrusy a iné. Ďalším skladom, ktorý žiaci navštívili, bol sklad ovocia a zeleniny. Zamestnanec spoločnosti žiakom vysvetlil, ako jednotlivé sklady fungujú, ako prebieha nákup, objednávky, balenie, predaj či export. Žiakov oboznámil aj s tým, čo všetko si spoločnosť dokáže sama vypestovať na farme v Toporci. S exkurziou sme pokračovali v predajni TIS na Družbe v Starej Ľubovni, kde nás čakalo príjemné pohostenie – rôzne druhy syrov, chlebíčky a čerstvá pomarančová šťava. 

     • Predmet Administratívne práce trochu inak

      7. 10. 2019

      Žiaci I. B triedy – odbor obchodná akadémia v rámci predmetu Administratívne práce dňa 04. 10. 2019 navštívili pracovisko Archív v Starej Ľubovni. Žiaci sa oboznámili s archívnictvom, ktoré patrí aj v SR medzi spoločenské odvetvia so silným prienikom, postavením a poslaním v štátnej správe a samospráve, kultúre, vede i v informačných štruktúrach spoločnosti. Žiaci sa oboznámili s úlohou archívov, ktorou je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely. Žiaci boli poučení, že riadiacim orgánom archívnictva na Slovensku je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré riadi archívnictvo najmä tým, že určuje koncepciu jeho rozvoja, zjednocuje odbornú činnosť archívov a metodiku archívnej práce, vytvára a zabezpečuje vhodné podmienky na zachovanie archívnych dokumentov.

      Žiaci mali možnosť navštíviť všetky priestory archívu – jednotlivé sklady, ako aj kancelárie, ďalej nahliadnuť aj do rôznych archívnych dokumentov, ako aj možnosť vidieť pečate, starodávne pečiatky, vodotlače, dokumenty z kože a podobne. 

     • Okresné kolo žiakov stredných škôl v cezpoľnom behu

      7. 10. 2019

      Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci 03. 10. 2109 v krásnom prostredí Stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym hradom zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. V tomto náročnom preteku reprezentovali seba aj školu žiačky  Nikola Kalisová II. A, Natalia Kalisová II. A a Miriam Kvasňáková II. A. Dievčatá sa umiestnili na 3. mieste.

      V kategórii chlapcov si žiaci vybojovali 3. miesto. Pretek absolvovali Kamil Kopčík II. A, Martin Drab II. A a Sebastián Sýkora IV. A.  

      Za reprezentáciu žiakom v tejto náročnej disciplíne ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.  

     • Spoločne hľadáme prácu - EURES MLADÝM

      4. 10. 2019

      Dňa 3. októbra 2019 sa žiaci III. A a III. B  Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni zúčastnili seminára EURES MLADÝM, ktorý zrealizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni v rámci Národného projektu Spoločne hľadáme prácu. Hlavným cieľom bolo sprostredkovanie informácii o voľných pracovných miestach i životných a pracovných podmienkach na Slovensko – Poľskom prihraničnom trhu práce pre mladých ľudí. Žiaci získali prehľad  o službách ÚPSVaR-u, o možnostiach získania rôznych príspevkov na získanie kvalifikácie doma a v zahraničí, informácie o chýbajúcich profesiách vo vybraných európskych krajinách  a  návod, ako obsluhovať prezentované portály s ponukou práce v zahraničí v prípade záujmu zamestnať sa v zahraničí. 

     • Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú

      2. 10. 2019

      Pod týmto logom sa niesol týždeň dobrovoľníctva od 16. 09. 2019 do 22. 09. 2019. Jeho cieľom bolo propagovať dobrovoľníctvo, ukázať možnosti pomoci a získať nových dobrovoľníkov.

      Aj študenti našej školy sa do tejto kampane zapojili svojimi aktivitami  v Podolínci a v Ľubovnianskom skanzene.

      34 dobrovoľníkov, študentov našej školy, spolu odpracovalo 170 hodín  pri práci s deťmi a úprave okolia.

      Oceňujeme ich optimizmus  a ochotu urobiť niečo pre iných. 

     • „Hráme florbal“ - vyhodnotenie školského kola

      30. 9. 2019

      Dňa 26. 09. 2019 sme v našej škole pri príležitosti Európskeho týždňa športu zažili príjemnú atmosféru florbalových zápasov dievčat a chlapcov. Hralo sa v skupinách 2 x 10 min, kde po dobrých výkonoch napokon vzišlo nasledovné poradie.

      Dievčatá

      1. miesto II. A

      2. miesto II. B

      3. miesto I. B

      4. miesto III. B

      5. miesto I. A

      6. miesto IV. A

       

      Chlapci

      1. miesto II. B

      2. miesto IV. A

      3. miesto I. B

      4. miesto III. A – B

      5. miesto I. A

      Najviac gólov z dievčat sa podarilo dať, samozrejme, aj  po dobrých prihrávkach Natálii Kollárovej II. B -  16, Miriam Kvasňákovej II. A - 14, Mirke Bátoryovej III. B -  9

      Z chlapcov najlepší strelec Kamil Kopčík II. B – 17, René Rinkovský II. B – 14, Sebastián Sýkora IV. A – 10

      Triedu a seba reprezentovali:

      Dievčatá: I. A, I. B, II. A: Petra Handziková, Júlia Firmentová Veronika Kovalová, Ľudka Kušnírová, Blanka Gallyová, Simona Hetešová, Katarína Ženčuchová, Timea Hirková, Bianka Šidlovská, Alexandra Folvarčíková, Daniela Nedbalová, Viktória Vaverčáková Miriam Kvasňáková, Nikola Kalisová, Natália Kalisová, Michaela Dufalová, Lívia Džurňáková

      II. B, III. B, IV. A: Tímea Neupauerová, Adriana Krajňáková, Natália Kollárová, Miriam Smreková, Klára Kmečová, Miriam Matfiaková, Mirka Batoryová, Mirka Židová, Faustína Mária Fedáková, Alexandra Filičková, Kristína Sekelská, Jana Čomová, Mirka Marchevková, Nikola Vojtovičová, Paula Gontkovská, SimonaRusiňáková, Simona Moščovičová, Hana Reľovská, Simona Hlinka

      Chlapci: I. A, I. B, II. B: Marko Repka, Samo Konkoľ, Gabriel Poľanský, René Lipčák, René Drabinský, Michal Galík, Samuel Kmeč, Alexander Nemec, Filip Labuda, Matej Gontkovič, Kamil Kopčík, René Rinkovský, Jano Jozefík, Andrej Kačmarík, Martin Drab

      III. A - B, IV. A: Richard Sýkora, Juraj Fedor, Kevin Lukačovský, Samuel Klimek, Sebastián Jurečko II. B, Matej Šebest, Samuel Struk, Sebastián Sýkora, Adam Bednár, Darius Mosoriak 

     • Exkurzia v závodoch GAS Familie

      30. 9. 2019

      V rámci praktických predmetov sa 28. 09. 2019 žiaci I. B triedy zúčastnili na Dni otvorených dverí GAS Familie v Starej Ľubovni. Pri tejto príležitosti mali možnosť prezrieť si štyri závody, kde navštívili pálenicu, likérku, octáreň...  Zistili, ako sa spracováva ovocie do štiav Fruxi Fresh. V každej časti výrobného závodu návštevníkov sprievodca oboznamoval s výrobou jednotlivých produktov, pri ktorých sa využíva nevšedné bohatstvo podtatranskej prírody, predovšetkým krištáľovo čistá voda z horských prameňov, ako aj obilie, liečivé byliny a plody z podtatranských lúk, záhrad a lesov. Zachované tradičné receptúry sa stali základom pre jedinečné variácie produktov tvoriacich portfólio spoločnosti GAS Familia, s. r. o.. Okrem prehliadky závodu mali žiaci možnosť zúčastniť sa na bohatom sprievodnom kultúrnom programe, ktorý dotváral skvelú atmosféru.

     • IT FITNESS TEST 2019

      25. 6. 2019

      Od 17. júna do 25. júna 2019 testovali svoje IT zručnosti žiaci 1. B triedy a žiaci 2. ročníka.

      V rámci celoslovenského testovania IT FITNESS TEST si žiaci overovali svoje zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií.

      Celková úspešnosť tried:  1. B – 56 %, 2. A – 71 % a 2. B - 45 %

      Nadpriemernú úroveň základných IT znalostí a zručností získali:

      • Damián Tetemonte (1. B), Anna Simoníková a Veronika Fudalyová (obe 2. A), Dávid Rindoš (2. B) - úspešnosť 85 % a predbehli tak 94,62 % všetkých testovaných osôb v SR.
      • Sofia Vilčeková, Veronika Krivoňáková a Lucia Cieariková (všetky z 2. A) – úspešnosť 80 % (percentil 90,00)

      Priemernú až mierne nadpriemernú úroveň základných IT znalostí a zručností získali:

      • Andrej Kačmarik (1. B), Katarína Lesníková, Adriána Urbanská (obe z 2. A) – úspešnosť 75 % (percentil 84,02)

      Cieľom testovania je zistiť, ako a kde ľudia používajú digitálne technológie a na akej úrovni sú ich znalosti a zručnosti v tejto oblasti.Test je určený predovšetkým mladým ľuďom, otestovať sa však môžu občania všetkých vekových skupín (www.itfitensstest.sk).

      Testovanie pripravuje IT asociácia Slovenska pod záštitou Úradu predsedu vlády pre investície a informatizáciu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Návšteva v LKW Walter vo Viedni

      9. 6. 2019

      06. 06. 2019 žiaci prvého a druhého ročníka navštívili firmu LKW Walter, ktorá patrí medzi 50 najväčších firiem v Rakúsku a ktorá ponúka uplatnenie absolventom obchodných akadémií. Žiaci sa oboznámili s pracovnou náplňou zamestnancov firmy, získali prehľad o prepojení odborných ekonomických predmetov s praxou a tiež získali motiváciu pre učenie sa cudzích jazykov. Vo Viedni si žiaci prezreli historické centrum mesta a navštívili prírodovedné a umelecké múzeum. 

     • Učíme sa s odborníkmi z UNICORN Slovakia

      27. 9. 2019

      24. septembra 2019 sa OASL tím v zložení Dávid Rindoš, Richard Sýkora, Janka Čomová, Marek Matava, Samuel Klimek a Gabriel Poľanský zúčastnil úvodného stretnutia k projektu RITR – Región IT riešení, ktoré organizačne zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj. Školiteľom a hlavným partnerom projektu je firma Unicorn Slovakia, ktorá sa zaoberá okrem iného zaoberá vytváraním webových a mobilných aplikácií.

      Náš tím sa oboznámil s vývojovými prostrediami UAF Overview a uuWebKit. V praktickej časti školenia siúčastníci odskúšali vývojové prostredia a začali pracovať na svojom zadaní, v ktorom pripravia aplikáciu o absolventoch našej školy.

     • Ľudské práva - neformálne vzdelávanie

      26. 9. 2019

      Žiaci 2. ročníka bilingválneho štúdia sa dňa 25. 09. 2019 zúčastnili neformálneho vzdelávania o ľudských právach. Túto formu vzdelávania zabezpečilo Centrum voľného času v Starej Ľubovni. Študenti prostredníctvom hry si uvedomovali, aká citlivá je táto téma. Hra bola zameraná na problém manipulácie s iným skupinami ľudí. Realizované aktivity obohatili ich osobné vnímanie.

     • Spájame teóriu s praxou

      24. 9. 2019

      Žiaci III. B triedy – odbor služby v cestovnom ruchu, v rámci predmetu Manažérska komunikácia dňa 24. 09. 2019 navštívili pracovisko Archív v Starej Ľubovni, ktorý preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty od orgánov štátnej správy a obcí, od právnických osôb zriadených štátnymi orgánmi a obcami, ďalej od právnických a  fyzických osôb v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa. Žiaci sa oboznámili s registratúrnym poriadkom,  registratúrnym plánom a so zásadami úschovy dokumentov.  Mali možnosť nahliadnuť aj do rôznych archívnych dokumentov, ako aj možnosť vidieť pečate, starodávne pečiatky, vodotlače, dokumenty z kože a podobne.

    • Projekt je zmena
     • Projekt je zmena

      11. 6. 2019

      Možno, že najdôležitejšou časťou reality sú naše sny. Jeden z mojich snov, bol prekonať samú seba, svoj strach a svoje myšlienky. Prišiel moment, kedy prišla príležitosť a ja som prestala snívať o mojej maľbe predstáv a začala maľovať svoj sen. Práve príležitosti uskutočňovať túžby robia život zaujímavejším a ja môžem byť vďačná za každú jednu, ktorú mi život pridelil a za moje pani profesorky, ktoré našli vo mne potenciál a pomáhajú mi rozvíjať ho.

      A tak sa moja cesta začína 22. marca 2019 odštartovaním akreditovaného vzdelávania ,,Projekt je zmena“, kde ma čakali školitelia Oto a Anastazij. Spolu sme pracovali na malých projektových zámeroch a s ďalšími mladými ľuďmi, sme sa naučili pracovať v skupine, rozvíjali sme si naše komunikačné a prezentačné schopnosti.

      Svoj malý projektový zámer "Hlas mladých", som si uchovávala až do chvíle jeho naplnenia. Po chvíľach tvrdej práce i malých zlyhaní nastal deň D a  moja nádej sa konečne premenila na realitu. Bol to môj prvý workshop, ktorý sa konal 31. mája 2019 za oknami Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. Cieľom bolo podporiť mladých ľudí v ich rozvoji.  Účastníci  pochopili a naučili sa metódy  vyjadrovania ich názorov a emócií,  či ako sa stať lídrom, pochopili význam komunikácie, začali si vážiť dar hlasu a spoločne sme prešli k vyriešeniu konfliktov v ich triede.

      Svoj projekt som si úspešne obhájila v druhom kole a bola som ocenená certifikátom o účasti, ktorý mi pomôže pri výbere vysokej školy, či zamestnania. Myšlienku projektu by som chcela naďalej rozvíjať a motivovať mladých ľudí, keďže všetko sa začína u nich, len sa treba postaviť a prekonať seba samého. Jedným príbehom dokážeme budovať našu budúcnosť a urobiť svet, v ktorom žijeme lepším. Tak prečo nezačať s tým svojim?

      Sofia Vilčeková, II. A

     • Európsky deň jazykov v našej škole

      27. 9. 2019

      26. september je každoročne Európskym dňom jazykov. Aj v našej škole sa brány otvorili mnohojazyčne. Prostredníctvom prezentácií a scénok sme zavítali do Veľkej Británie, USA, Nemecka, Rakúska, Ruska, ale aj do Francúzska. Žiaci Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých informácií o krajinách, ktorých jazyk sa učia, ochutnali tradičnú kuchyňu, zabavili sa a spoločne oslávili Európsky deň jazykov.   

     • Exkurzia v Levoči a prehliadka v Markušovciach

      21. 9. 2019

      Dňa 19. 09. 2019 žiaci IV. A a IV. B zúčastnili exkurzie v Spišskom archíve v Levoči,  kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov o historických dokumentoch a ich uchovávaní v regióne Spiš.

      Chrám sv. Jakuba v Levoči má bohatú históriu a je klenotnicou mnohých umeleckých pamiatok, najmä dielom rezbára Majstra Pavla z Levoče.

      V renesančnom kaštieli v Markušovciach  sme obdivovali expozíciu  historického nábytku,  interiérových doplnkov, porcelánu, súbor zrkadiel  a dobového oblečenia.

      Letohrádok Dardanely je významnou pamiatkou rokokovej architektúry, kde je umiestnená expozícia  klávesových hudobných nástrojov  od domácich výrobcov a je jedinou svojho druhu na Slovensku.

      Skúsenosti, zážitky a príjemná atmosféra celého dňa zostane dlho v nás. 

     • Návšteva DOMU ĽUBOVNIANSKEHO MEŠŤANA

      21. 9. 2019

      Dňa 19. 09. 2019 v rámci predmetu Dejiny kultúry a umenia navštívili žiaci III. B triedy Dom ľubovnianskeho mešťana, ktorý približuje život strednej, meštianskej vrstvy v Starej Ľubovni. Mali sme možnosť vidieť krásny dobový nábytok prevažne z 19. storočia v štýle „altdeutsch“, ako aj unikátnu odhalenú klenbu dokonale zachovanej čiernej kuchyne s kuchynským vybavením, ďalej pracovňu mešťana, obývaciu miestnosť a spálňu. Prehliadka bola obohatená o staré dobové fotografie zo života Ľubovňanov a pohľadov na starobylé ulice. Sprístupnené boli aj priestory pivnice, kde je v súčasnosti inštalovaná expozícia dielne modrotlače.  Na povale sme mali možnosť dozvedieť sa niečo viac o remeslách a cechoch v Starej Ľubovni a jej okolí. Bolo veľmi príjemné zúčastniť sa tejto exkurzie a zažiť skutočne staroľubovniansku atmosféru.

     • International village

      17. 9. 2019

      Dňa 16. 09. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodného projektu International village. Účastníkmi projektu boli študenti zo 7 štátov Európskej únie. Každý štát prezentoval svoju kultúru, zvyky a národnú kuchyňu. Všetky prezentácie a komunikácia prebiehali v anglickom jazyku. Slovensko reprezentovalo 16 žiakov našej školy. Účastníci projektu nadviazali nové priateľstvá a spoločne prežili príjemný čas:)

     • Výmena mládeže v Poľsku - Erasmus plus

      19. 9. 2019

      V dňoch od 24. júna 2019 do 1. júla 2019 sa skupina 8 žiakov z Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni, OA Trebišov a SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi zúčastnila výmenného pobytu vo Wadoviciach v Poľsku. Vo Wadoviciach nás privítala skupina poľských stredoškolákov spolu s dvoma vyučujúcimi.
      Projekt pomenovaný ,,Działamy nie klikamy" - pracujeme, neklikáme, bol zameraný na elimináciu času stráveného na sociálnych sieťach mládežou. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie fyzickej aktivity u mládeže - prebudenie záujmu o šport, objavovanie mesta bez použitia dopravných spojov a relaxácia v mestskom parku a plavárni.
      Náš týždenný program bol veľmi bohatý. Navštívili sme krásne kultúrne mesto Kraków, plážové kúpalisko v Osieku a v neposlednom rade si každý prišiel na svoje v zábavnom parku EnergyLandia. Predposledný večer patril ochutnávke slovenskej a poľskej kuchyne. Bolo to veľmi príjemné posedenie - vzájomne sme sa rozprávali, zdieľali spoločné zážitky a zabávali sa.
      Výmena mládeže plne splnila svoj účel a veľmi nás teší, že ERASMUS + otvára obzory, integruje mladých ľudí po celom svete a vytvára nezabudnuteľné zážitky. Ďakujeme našej pani riaditeľke, že sme sa mohli tohto pobytu zúčastniť. Alexandra Filičková a Alica Mačugová, III. B trieda

     • Týždeň dobrovoľníctva

      17. 9. 2019

      V rámci Týždňa dobrovoľníctva v termíne od 16. 09. 2019 do 22. 09. 2019 naša škola organizuje tieto dobrovoľnícke aktivity: 

      1. aktivita: V ústrety Zem spieva 3 - výzdoba a organizačná pomoc pri príprave podujatia

      2. aktivita: Tvoj deň je aj mojím dňom - aktivity s deťmi v Detskom domove sv. K. Hofbauera v Podolínci

      Všetci, ktorí sa zúčastnia na aktivitách v rámci Týždňa dobrovoľníctva budú zapojení do súťaže o zážitkové ceny, ktoré poskytne Prešovské dobrovoľnícke centrum, ktorého aktivity administruje IUVENTA.

      Viac informácií o realizovaných aktivitách poskytuje Mgr. Anna Bobulská

     • Olympijský deň

      30. 9. 2019

      Dňa 25. 06. 2019 v rámci Olympijského dňa si študenti OA spríjemnili športové dopoludnie minivolejbalom. Stretlo sa sedem družstiev, ktoré hrali v dvoch skupinách každý s každým. Súťažilo sa pod heslom „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“.

    • Okresné kolo vo volejbale
     • Okresné kolo vo volejbale

      10. 5. 2019

      Dňa 01. 04. 2019 a 02. 04. 2019  v SOŠ Jarmočná 108 sa uskutočnilo okresné majstrovstvo vo volejbale chlapcov a dievčat. Študenti našej školy si zmerali svoje volejbalové schopnosti so žiakmi stredných škôl okresu,  kde po vyrovnanom súboji napokon chlapci obsadili tretie a dievčatá štvrté miesto.

      Celkové poradie chlapci:

      1. miesto Gymnázium T. Vansovej

      2 miesto SOŠ Jarmočná 108

      3. miesto OA Jarmočná 132

      4. miesto SOŠT

      5. miesto Gymnázium sv. Mikuláša

      Reprezentovali:

      Adrián Stolár 4. B, Alexander Lopatovský 4. B, Damián Tetemonte 1. B, Ján Jozefik 1. B

      Kamil Kopčík 1. B, René Rinkovský 1. B, Maroš Kormaník 3. B, Richard Ščerbák 4. A

       

      Poradie dievčatá:

      1. miesto Gymnázium T. Vansovej

      2. miesto Gymnázium sv. Mikuláša

      3. miesto SOŠ Jarmočná 108

      4. miesto OA Jarmočná 132

      Reprezentovali:

      Monika Muchová 4. A, Alena Marchevková 4. A, Ivana Dufalová 4. A, Júlia Zavodjančíková 4. A Dominika Nagyová 4. A, B, Faustina Fedáková 2. B, Natália Kollárová 1. B, Tímea Neupauerová 1. B, Michaela Dufalová 1. A, Anna Ženčuchová 3. B

    • Okresné kolo vo florbale
     • Okresné kolo vo florbale

      10. 5. 2019

      V dňoch 4.  – 5. apríla 2019 v telocvični SOŠ Jarmočná 108, sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale chlapcov a dievčat. Turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev chlapcov, kde naši študenti obsadili pekné tretie miesto a štyri dievčenské. Naše študentky si vybojovali pekné druhé miesto.

      Celkové poradie chlapci:

      1. miesto Gymnázium T. Vansovej

      2 miesto SOŠT

      3. miesto OA Jarmočná 132

      4. miesto SOŠ Jarmočná 108

      Reprezentovali:

      Kopčík Kamil 1. B, Jozefik Ján 1.B, Rinkovský René 1. B, Sýkora Sebastián 3. A, Šebest Matej 3. A, Jakubianský Dávid 3. B, Kormaník Maroš 3. B. Ščerbák Richard4. A, Ščerbák Patrik 4. A., Fedák Samuel. A, Stolár Adrián 4. B

       

      Poradie dievčatá:

      1. miesto Gymnázium T. Vansovej

      2 miesto OA Jarmočná 132

      3. miesto Gymnázium sv. Mikuláša

      4. miesto SOŠ Jarmočná 108

      Reprezentovali:

      Vaverčáková Viktória 1. A, Kvasňáková Miriam 1. A, Kalisová Natália, Nikola 1. A, Fudalyová Lucia 1. A, Olekšáková Júlia 1. A, Kuligová Katarína 1. A, Krajňáková Adriana 1. B, Moščovičová Simona 1. B, Kollárová Natália 1. B, Kubalová Veronika 1. B, Marchevková Alena 4. A

    • Mini volejbal
     • Mini volejbal

      30. 4. 2019

      Dňa 25. 04. 2019 si študenti obchodnej akadémie vyskúšali mini volejbal zmiešaných družstvách. Súťažilo šesť družstiev, dve dievčatá a dvaja chlapci v dvoch skupinách. Toto športové podujatie malo príjemnú atmosféru a myslíme si, že v tomto podujatí budeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch, kde aj takto si môžu študenti spríjemniť športové chvíle.

       

      Poradie družstiev:

      1. miesto -  A. Marchevková 4. A, M. Muchová 4. A, I. Dufalová 4. A,  A. Stolár 4. B, M. Kormaník 3. B
      2. miesto – T. Neupauerová 1. B, N. Kollárová 1.B, K. Kopčík 1. B, R. Rinkovský 1. B
      3. miesto – A. Kuligová B, M. Isikbay 3. B, D. Girgová 3. B, J.Jozefík 1. B, S. Struk 3. A
      4. miesto – P. Krupková 1. B, M.  Smreková 1. B, D. Tetemonte 1. B, M. Drab 1. B
      5. miesto – M. Kulangová 4. B, K. Šurabová 4. B, A. Lopatovský 4. B, A. Kapitančík 4. B
      6. miesto – D. Dvorščáková 2. A, K. Lesníková 2. A, K. Križalkovičová 2. A, J. Fedor 2. A, K. Lukačovský                      2.  A, D.  Vilk 2. A
     • Druháci a Petzval

      15. 4. 2019

      Dňa 11. apríla 2019 žiaci II. B triedy navštívili múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Spoznali svet fotografií, fotoaparátov a aj život a osobnosť významného matematika a vynálezcu. V časti múzea videli fotoaparáty od tých najstarších cestovných a drevených zariadení, cez novšie, do ktorých sa používal film až po tie najnovšie – digitálne. Vynález – petzvalova šošovka – je natoľko významný, že môžeme byť hrdí na nášho rodáka a výsledky jeho práce.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

      13. 4. 2019

      11. apríla 2019 zaplavili ulice slovenských miest dobrovoľníci so žltými narcismi, aby zbierali peniaze pre onkologických pacientov v rámci 23. ročníka celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov. Zbierku každoročne organizuje Liga proti rakovine. Aj my sme si pripli na svoj odev žltý narcis a vyjadrili tak podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Naši dobrovoľníci, žiaci 3. ročníka, v našej škole a v uliciach Starej Ľubovne vyzbierali 630,70 EUR. Vďaka vyzbieraným financiám Liga proti rakovine každoročne zastrešuje projekty, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Liga proti rakovine sa okrem toho stará o prevenciu a informovanosť verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

    • Zahraničná prax v Dudley - Erasmus+
     • Zahraničná prax v Dudley - Erasmus+

      11. 4. 2019

      10 žiakov tretieho ročníka (III. A, III. B) absolvovalo dvojtýždňovú prax v Anglicku na Dudley College of Technology v meste Dudley v termíne 16. - 30. 03. 2019. Aké majú zážitky a čo nové sa naučili? Prečítajte si o ich dojmoch:) 

      Tvorili sme 10-člennú skupinu, ktorú uzatvárala pani profesorka Mgr. Alexandra Reľovská.  Počas celej praxe sme dostávali rôzne úlohy, komunikovali  a učili sa so svojou učiteľkou Viktóriou a anglickými študentmi o biznise, marketingu a rokovaní. Rozdelili nás na  menšie skupinky zložené z 3-4 členov, ktoré mali za úlohu vytvárať prezentácie o úspešných podnikateľoch zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Taktiež sme vytvárali prezentácie o našej škole a o našom meste Stará Ľubovňa. Navštívili sme veľa nových a atraktívnych miest, ako napr. Black Country Living Museum, Cadbury chocolate factory alebo mestá Birmingham a Stourbridge. V Cadbury chocolate faktory sme videli ako sa vyrába čokoláda a výrobky z nej. V Black Country Living  Museum sme sa cítili ako keby sme sa vrátili v čase. Všade navôkol nás boli budovy, ktoré vyzerali ako z rozprávky. Atmosféru dotvárali aj pracovníci múzea, ktorí boli oblečení v dobových kostýmoch. Mali sme možnosť ochutnať tradičné anglické jedlo – Fish and Chips (Hranolky s rybou). Nazbierali sme kopec nových poznatkov, zlepšili sme si jazyk a v neposlednom rade si odnášame aj pekné zážitky z lietadla a z celého pobytu. Sme veľmi vďační vedeniu školy a projektu Erasmus plus za to, že sme mohli participovať na tejto mobilite.Alexandra Jetlebová, Jana Sýkorová, Veronika Cicáková, Hana Reľovská, Simona Katarína Hlinka, Matej Šebest, Aneta Anastázia Kuligová, Zuzana Knapiková, Kristína Mačugová, Melisa Isikbay

     • Postup do finále vo Finančnej olympiáde 2018/2019

      9. 4. 2019

      Ako je už na našej škole zvykom, každoročne využije nejeden snaživý študent možnosť zapojiť sa do Finančnej olympiády. Tento rok, samozrejme, nebol výnimkou. I. kolo úspešne zvládlo 38 študentov 2. – 4. ročníka, ktorí si následne v období 18. 02. 2019 - 25. 03. 2019 zmerali sily aj so súťažnými otázkami II. kola. Postúpiť, žiaľ, nemohol každý. Najúspešnejšími boli študentky IV. A triedy – Simona BjalončíkováLucia Džurná.

      Potupujúcim dievčatám gratulujeme a prajeme veľa šťastia pri reprezentácii na celoslovenskom finále v Bratislave, ktoré sa uskutoční 26. 04. 2018.

      Rovnako ďakujeme aj všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že aj v budúcom ročníku bude o finančnú olympiádu veľký záujem. 

     • Olympiáda Mladý účtovník

      4. 4. 2019

      Dňa 28. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník. Súťaže sa zúčastnilo 5 najlepších študentov – účtovníkov školy, ktorí riešili súvislý príklad v zadanej firme v ekonomickom programe OMEGA. Ich úlohou bolo zostaviť začiatočný účet súvahový, zaúčtovať 70 účtovných prípadov v bežnom účtovnom období, zistiť výsledok hospodárenia, vytlačiť súvahu, denník účtovných prípadov, hlavnú knihu a účtovnú závierku.

      Víťazmi školského kola sa stali Dávid Lapšanský a Ľuboslav Mišenko zo IV. A triedy.

      V marci budú našu školu reprezentovali na regionálnom kole v Košiciach. Dávid Lapšanský sa umiestnil na 5. mieste a Ľuboslav Mišenko na 14. mieste. K pekným dosiahnutých výsledkom blahoželáme.

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

      2. 4. 2019

      Lyžiarsky kurz sa konal v dňoch 18. 03. 2019 - 22. 03. 2019 v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa ho 27 študentov prvého ročníka, ktorí boli rozdelení do troch skupín.

      Pracovali podľa plánu lyžiarskeho kurzu,  zvládli  zjazdiť strmší terén na lyžiach oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pohybovo nadanejší žiaci - základný carvingový oblúk. Vedeli pomenovať, roztriediť a usporiadať podľa náročnosti prvky základnej  lyžiarskej techniky a hlavne tretie družstvo preukázalo snahu o sebazdokonaľovanie a vytrvalosť. Výcvik sa konal na veľmi dobre upravenej zjazdovke, k dispozícií sme mali sedačkové vleky a krásne počasie. Na tretí deň,  na poludnie,  študenti absolvovali turisticku vychádzku na Skalnaté pleso. Počas výcviku sa nevyskytol žiadny vážny úraz.

     • Hviezdoslavov Kubín

      28. 3. 2019

      26. marec 2019 sa niesol v Ľubovnianskom osvetovom stredisku v poetickom duchu. Konalo sa okresné kolo prehliadky „Hviezdoslavov Kubín“ v umeleckom prednese poézie a prózy. Organizátorom súťaže je Prešovský samosprávny kraj a Ľubovnianske osvetové stredisko. Obchodnú akadémiu reprezentovali dvaja študenti – Martin Červeňák z bilingválnej OA - I. A trieda a Janka Mrugová taktiež z bilingválnej OA - II. A trieda.

      To, že našim recitátorom nechýbala iskra dokazuje aj ich umiestnenie. Martin Červeňák v prednese poézie sa umiestnil na 2. mieste a Janka Mrugová v prednese prózy sa umiestnila na 3. mieste.

      Oceneným študentom srdečne blahoželáme!

    • Medzitriedny basketbalový turnaj dievčat
     • Medzitriedny basketbalový turnaj dievčat

      28. 3. 2019

      Dňa 14. marca 2019 sa v našej škole uskutočnil medzitriedny basketbalový turnaj dievčat. Do turnaja sa zapojili štyri družstva. Hralo sa systémom každý s každým. Počas turnaja študentky ukázali  bojovnosť, úsmevné akcie, ale hlavne radosť z hry. V tomto školskom roku si prvenstvo vybojovali dievčatá I. A triedy, u ktorých bolo vidieť väčšiu túžbu po víťazstve. Turnaj rozhodoval D. Lapšanský IV. A.

      Celkové poradie

      1. miesto  I. A  (Kalisová Natalia, Kalisová Nikola, Michaela Dufalová, Lívia Džurňáková, Miriam    Kvasňáková, Júlia Olekšáková)
      2. miesto  III. A – B (Hana Reľovská, Simona Hlinka, Silvia Moščovičová, Pavla Gondkovská, Nikola Vojtovičová, Anna Ženčuchová III. B)
      3. miesto  I. B (Veronika Kubalová, Soňa Hlaváčová, Tímea Neupauerová, Natália Kollárová, Adriana Krajňáková, Simona Moščovičová, Miriam Smreková)
      4. miesto  IV. A (Ivana Dufalová, Alena Marchevková, Alexandra Lichvarčíková, Júlia Zavodjančíková, Diana Nagyová, Monika Muchová

      Srdečne blahoželáme.

    • Návšteva knižnice - Stalingradská bitka
     • Návšteva knižnice - Stalingradská bitka

      12. 3. 2019

      Ľubovnianska knižnica pripravuje pre žiakov stredných a pre širokú verejnosť pútavé akcie. Žiaci našej školy v dňoch 26. - 28. 02. 2019 v rámci hodín ruského jazyka a občianskej náuky navštívili výstavu Stalingradská bitka, ktorú pripravilo Veľvyslanectvo Ruskej federácie. Žiaci získali množstvo informácií a faktografických údajov o najväčšej bitke II. svetovej vojny. 

      Pracovníčky Ľubovnianskej knižnice pri príležitosti Týždňa knižníc informovali žiakov o práci tejto organizácie, o ponuke kníh a časopisov a o podujatiach, ktoré organizuje.

    • Mário Ondruš získal 2. miesto v písaní na počítači
     • Mário Ondruš získal 2. miesto v písaní na počítači

      14. 2. 2019

      14. februára 2019 sa v Poprade uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. 38 súťažiacich súťažilo v troch súťažných disciplínach: desaťminútový odpis na PC, úprava textu na PC a wordprocessing. Mário Ondruš (IV. A) a Dávid Lapšanský (IV. A) v súťažnej disciplíne v písaní na PC ukázali, že patria medzi najlepších pisárov v Prešovskom samosprávnom kraji. V konkurencii 18 pretekárov sa Mário Ondruš umiestnil na 2. mieste s výkonom 328,6 čistých úderov za minútu. Dávid Lapšanský sa umiestnil na 9. mieste. K umiestneniu srdečne blahoželáme.

      V súťažnej disciplíne wordprocessing našu školu reprezentovala Aneta Kuligová (III. A), Simona Moščovičová (I. B) a Ján Jozefík (I. B). Oprava súťažných prác v tejto disciplíne je časovo náročná, preto výsledky budú známe do 14 dní.

      Všetkým pretekárom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im veľa ďalších úspechov.

       

    • Školské kolo vo volejbale chlapcov
     • Školské kolo vo volejbale chlapcov

      15. 2. 2019

      Dňa 11. 02. 2019 sa uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj chlapcov. Hralo sa systémom každý s každým na tri vyhraté sety. V tomto školskom roku sa naši prváci tešili na zápas proti štvrtákom, kde nakoniec, po vyrovnaných bojoch sa im podarilo vyhrať. Triedu a seba reprezentovali:

      I. B - Ján Jozefík, Kamil Kopčík, René Rinkovský, Damian Tetemonde, Martin Drab, Lukáš Maček, Sebastián Jurečko

      II. A, III. A, III. B - Dávid Vilk, Kevin Lukačovský, Katarína Lesníková, Matej Šebest, Dávid Jakubianský, Maroš Kormaník

      IV. A, IV. B - Adrián Stolár, Kristián Kapitančík, Samuel Hutník, Filip Ferianc, Alex Lopatovský, Gerhard Hudec, Richard Ščerbák

      Umiestnenie: 1. miesto: I. B, 2. miesto: IV. A - B, 3. miesto: II. A, III. A - B

    • Deň finančnej gramotnosti
     • Deň finančnej gramotnosti

      15. 2. 2019

      Každoročne sa naša škola zapája do vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorá preveruje základnú finančnú gramotnosť stredoškolákov. Súťaž vyhlasuje Nadácia PARTNERS pod hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu Deň finančnej gramotnosti, ktorému už tradične patrí 8. september.

      1. kolo 7. ročníka odštartovalo už v novembri, do ktorého sa zapojili všetci naši štvrtáci a aj niektorí aktívni tretiaci. Tí mali možnosť 5. a 8. februára 2019 sa zúčastniť na prednáškach aplikovaných zábavnou formou. Otestovali sa, preverili si a rozšírili si svoje vedomosti z oblasti riadenia a investovania kapitálu, ktoré určite využijú v 2. kole súťaže, či v osobnom živote.

      Veríme, že vďaka takým snaživým študentom si naša škola ponechá svoje dobré meno, ktoré si doposiaľ v rámci Finančnej olympiády vybudovala, preto im prajeme veľa šťastia a úspechov.

    • "Native speaker" u nás na OA
     • "Native speaker" u nás na OA

      9. 2. 2019

      Výberová komisia, zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zo zástupcov Fulbrightovej komisie, na svojom výberovom konaní dňa 4. februára 2019 vyhodnotila našu školu, Obchodnú akadémiu, ako víťaznú školu, ktorá získa v školskom roku 2019 – 2020 lektora anglického jazyka - "native speakera" na 10 mesačné hosťovanie.

    • Školské kolo vo volejbale dievčat
     • Školské kolo vo volejbale dievčat

      4. 2. 2019

      Dňa 29. 01. 2019 sa uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj dievčat. Hralo sa systémom každý s každým na dva vyhraté sety. V samotnej hre bolo  vidieť veľa bojovnosti, s rozumom umiestnené lopty a tvrdé podania. Triedu a seba reprezentovali:

      I. A: Natália Kalisová, Nikola Kalisová, Annamária Oračková, Ingrid Oračková, Katarína Kuligová, Júlia Olekšáková, Miriam Kvasňáková

      I. B: Tímea Neupauerová, Natália Kollárová, Klára Kmečová, Tímea Gernátová, Štefánia Mertinová, Adriana Krajňáková, Simona Moščovičová

      II. B: Lenka Bukovičová, Nicola Švancár, Faustína Fedáková, Jana Čomová, Alica Mačugová, Diana Dvorščáková II. A, Katarína Lesníková ii. A

      III. B: Denisa Girgová, Nikola Feckaničová, Aneta Kuligová, Kristína Mačugová, Simona Somrová, Anna Ženčuchová

      IV. A: Monika Muchová, Ivana Dufalová, Monika Muchová, Alena Marchevková, Diana Nagyová, Dominika Nagyová, Júlia Zavodiančíková, Simona Bjalončíková

      Zápasy nám pomáhali rozhodovať Adrián Stolár IV. B a  René Rinkovský I. B.

      Umiestnenie: 1. miesto: IV. A, 2. miesto: III. B, 3. miesto: I. B, 4. miesto: II. B, 5. miesto: I. A

       

    • Bosákova škola 2019
     • Bosákova škola 2019

      25. 1. 2019

      V období 07. 12. 2018 – 11. 01. 2019 mali možnosť žiaci základných a študenti stredných slovenských a českých škôl zapojiť sa do II. ročníka slovensko-českej súťaže vo vypracovaní eseje o svojej škole, ktorá nesie názov „Bosakova škola 2019“.

      Námetom na vyhlásenie takejto súťaže sa stalo 150. výročie narodenia Michaela Bosaka – amerického bankára zo Šariša.

      Možnosť zapojiť sa využila aj naša študentka zo IV. A triedy Lucia Džurná, ktorá postúpila medzi TOP 10 študentov. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 25. januára 2019 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska, na ktorom nebude chýbať ani predseda vlády  Peter Pellegrini, ktorý prevzal záštitu nad celým projektom. 

       

     • Školské kolo v rýchlostnom písaní na PC a vo wordprocesingu

      4. 2. 2019

      Dňa 22. 12. 2018 si 22 najlepších pisárov zmeralo svoje výkony v rýchlostnom písaní na PC a 6 žiakov svoje zručnosti pri práci s PC v súťažnej disciplíne wordprocesing. 

      V súťažnej disciplíne rýchlostné písanie na PC žiaci pretekali v kategórii začiatočníci (I. B, II. A) a pokročilí (2. – 4. ročník). Na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 14. 02. 2019 v Poprade postúpili Mário Ondruš IV. A a Dávid Lapšanský IV. A.

      V súťažnej disciplíne wordprocesing  pretekalo 6 žiakov, na krajské kolo postúpili Aneta Kuligová III. B, Ján Jozefík I. B a Simona Moščovičová III. B.

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      3. 1. 2019

      V školskom roku 2018/2019 sa uskutočňuje 2. ročník Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS. Do školského kola sa zapojilo 18 žiakov. Z nich 6 postúpilo do krajského kola. Najvyšší počet bodov zo všetkých žiakov Prešovského samosprávneho kraja získala Veronika Cicáková (III. A). Ďalší postupujúci sú: Filip Bujňák (III. A), Samuel Fedák (IV. A), Hana Reľovská (III. A), Faustína Fedáková (II. B) a Dominika Irhová (III. A).

      Postupujúcim blahoželáme.

    • Tvorba a obhajoba žiackych projektov
     • Tvorba a obhajoba žiackych projektov

      24. 12. 2018

      21. 12. 2018 sme pre žiakov druhého a tretieho ročníka realizovali aktivitu 4.4 Tvorba a obhajoba žiackych projektov v rámci udržateľnosťi projektu Horizonty vzdelávania, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Žiaci tretieho ročníka obhajovali svoje projekty pred odbornými komisiami. Pri písaní tematicky rôzne zameraných projektov žiaci aplikovali vedomosti a zručnosti získané v rámci viacerých všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov (napr. administratíva a korešpondencia, slovenský jazyk, odborné ekonomické predmety, informatika a pod.). Žiaci druhého ročníka ako diváci získavali od starších spolužiakov inšpiráciu a nové poznatky.  

      Skúsenosti získané absolvovaním tejto aktivity využijú žiaci nielen pri štúdiu na strednej škole, ale i na vysokých školách a pri uplatnení na trhu práce. Aplikovaním nových foriem vyučovania prispievame k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií žiakov, zabezpečujeme prípravu flexibilnej pracovnej sily pre trh práce inovovaným vzdelávaním a napĺňame tak ciele, špecifické ciele projektu a prispievame k udržateľnosti aktivít projektu. 

     • Po dobrom skutku išli na prázdniny...

      21. 12. 2018

      Žiaci 1. B triedy zorganizovali medzi žiakmi obchodnej akadémie zbierku piškôt, granúl a ďalších vecí, ktoré dnes zaniesli psíkom umiestneným v Karanténnej stanici v Starej Ľubovni. Veríme, že táto charitatívna aktivita žiakov, ktorá pomôže prečkať psíkom niekedy dlhé čakanie na nový domov, sa stane dobrou tradíciou študentov našej školy.

    • Obvodné kolo v bowlingu
     • Obvodné kolo v bowlingu

      21. 12. 2018

      Dňa 11. 12. 2018 v Športovom relaxačnom centre v Starej Ľubovni sa uskutočnilo obvodné kolo v bowlingu. Tejto súťaže sa zúčastnilo desať dievčat a štrnásť chlapcov zo škôl Stará Ľubovňa, Lipany a Sabinov. Hralo sa v skupinách, kde do finále postupovali prví dvaja.

      Našu školu reprezentovali Júlia Zavodjančíková IV. A a Veronika Kubálová I. B, ktorá obsadila tretie miesto.

      Chlapčenské družstvo tvorila dvojica Samul Fedák IV. A a Dávid Lapšanský IV. A, ktorý ako víťaz postupuje na krajské kolo.

      Súťažiacim prajeme veľa športových úspechov a víťazovi veľa šťastia na krajskom kole.

    • Školské kolo vo florbale
     • Školské kolo vo florbale

      21. 12. 2018

      Dňa 6. decembra 2018 sa v telocvični školy uskutočnilo školské kolo vo florbale  dievčat a chlapcov. Zúčastnili sa ho tri dievčenské  a štyri chlapčenské družstvá. Hralo sa systémom každý s každým  2 x 10 minút.

      Poradie

      Dievčatá:

      1. miesto  I. A trieda

      Kvasňáková M., Fudalyová, Vaverčáková V., Olekšáková, Kalisová Nikola a Nataália

      2. miesto IV. A tireda

      Dufalová I., Marhevková A., Muchová M., Nagyová Diana a Dominika, Zavodjančíková J.

      3. miesto I. B trieda

      Kubalová, Krajňáková, Neupauerová, Kollárová

      Chlapci:

      1. miesto I. B -  II. A - B trieda

       Kopčík K., Jozefik J., SýkoraR., Fedor J.,Drab M., Kačmarík A.

      2. miesto III. A - B trieda

       Struk S., Sýkora S., Šebest M., Bednár, Jakubianský D., Kormaník M.

      3. miesto IV. A trieda

       Ščerbák R., Ščerbák P., Šuga M., Fedák S., Koký T.

      4. miesto IV. B trieda

       Stolár A., Hudec G., Ferianc F., Lopatovský A., Kapitančík K.

      Víťazom blahoželáme.

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

      19. 12. 2018

      Dňa 06. 12. 2018  sa v príjemnej atmosfére uskutočnil šachový turnaj dievčat a chlapcov. V tomto školskom roku si zahrali len dve dievčatá, kde svoje majstrovstvo ukázala Soňa Hlaváčová 1. B a vyhrala nad Alicou Mačugovou II. B.

       Poradie chlapcov:

      1. miesto Mytník J., IV. B

      2. miesto Sýkora R., II. B

      3. miesto Rindoš D., II. B

      4. miesto Alexý M. IV. A

       Všetkým študentom blahoželáme a prajeme veľa krásnych prežitých chvíľ pri šachovnici.

       

    • Protidrogový jednodňový festival
     • Protidrogový jednodňový festival

      19. 12. 2018

      06.12. 2018 sme, tak ako každý rok, otvorili brány našej školy v úplne inom šate. Žiaci si v tento predvianočný čas pripomenuli dôležitosť rodiny a spolupatričnosti, ako jeden so symbolov boja proti drogám. Jedným zo základných pilierov tohto protidrogového festivalu bol dokument „Deti z Leningradskej stanice“. Cieľom tejto aktivity si bolo uvedomiť problémy detí žijúcich na ulici, vedieť popísať svoje práva a práva iných, rozvíjať empatiu. Prostredníctvom tohto filmu sme sa pokúsili priblížiť osudy mladých ľudí, ktorým drogy zmenili život. 

    • Návšteva Mikuláša
     • Návšteva Mikuláša

      19. 12. 2018

      Aj tento rok, ako tradične,  06.12.2018 k nám  zavítal Mikuláš so svojím tímom -  anjelmi a čertom.

      Pri obchôdzke  školy navštívil aj jednotlivé triedy, kde sladkosťami obdaroval študentov, ktorí sa venovali  vianočnej výzdobe.  Všetky triedy sú zapojené do súťaže o najkrajšiu vianočnú  výzdobu, ktorú  vyhlásila študentská rada.  Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v poslednom týždni pred Vianocami. 

     • Čarovné Vianoce na hrade

      19. 12. 2018

      V dňoch 4. - 7. decembra 2018  sa obidve  tretiacke a jedna prvácka trieda zúčastnili podujatia na ľubovnianskom hrade, kde im boli predstavené Vianoce v netradičnom štýle.

      Majordóm Hradu Ľubovňa predstavil tradičné šľachtické Vianoce. Porozprával o stolovaní pri slávnostnej večeri, o typických vianočných jedlách a zvykoch v rodinnom kruhu šľachtických rodín žijúcich v minulosti na Hrade Ľubovňa.
      V skanzene pod hradom boli predstavené  tradičné Vianoce v ľudovom prostredí. Predstavené nám bolo štedrovečerné stolovanie, symbolika jedál, zvyky a tradície dodržiavané do súčasnosti v mnohých domácnostiach. Atmosféru nám doplnila  aj vôňa pečených oblátok, ktoré sme si  upiekli.

    • Emócie v marketingu
     • Emócie v marketingu

      10. 12. 2018

      Dňa 10. 12. 2018 pre žiakov tretích ročníkov sa uskutočnil workshop „Emócie v marketingu“ pod vedením Ing. Dávida Vrtaňu z Občianskeho združenia  Mladý podnikavec.

      Emócie sú súčasťou nášho života. Nie vždy robíme múdre rozhodnutia, často podľahneme reklamám, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovania o kúpe.

      Naši študenti sa po oboznámení so základnými pojmami z oblasti psychológie vlastnou mysľou hľadali odpovede a osvojovali si nové poznatky.

      Workshop bol poučnou a zábavnou formou vyučovania, z ktorého si žiaci odniesli nezabudnuteľné zážitky.

    • Exkurzia v Krakowe
     • Exkurzia v Krakowe

      6. 12. 2018

      Dňa 30. novembra 2018 sa žiaci III. A, III. B a II. B zúčastnili „Exkurzie po historických pamiatkach mesta Krakow“ s cieľom spoznávať bohatú históriu kráľovského mesta Krakow, ktoré  je jedným z najdôležitejších poľských turistických centier s cennými pamiatkami z rôznych epoch.

      Žiaci navštívili Wawelský hrad pozostávajúci z mnohých objektov okolo centrálneho dvora, v ktorom sa nachádza  kráľovský zámok a katedrála. Po obhliadke Wawelského hradu  sa žiaci presunuli do Starého mesta na tradičné vianočné trhy a niektorí dobrodruhovia navštívili aj dom hrôzy. Nasiaknutý atmosférou Vianoc a dobrých zážitkov sa vo večerných hodinách vrátili domov.