• Kurz ochrany života a zdravia

  Kurz bol zameraný na zopakovanie a upevnenie vedomostí a zručností získaných počas účelových cvičení v 1. a 2. ročníku.

  Žiaci absolvovali  dňa 15. 06. 2018  zdravotnú prípravu, kde nám z Asociácie Samaritánov Slovenskej republiky v Starej Ľubovni pútavo teoreticky a hlavne prakticky predviedli oživovanie, obväzové techniky (druhy a použitie zdravotného materiálu), zastavenie krvácania, poranenie hornej a dolnej končatiny, prenos raneného a ďalšie. Tu sme získali istotu do budúcnosti, že sa môžeme spoľahnúť na naše schopnosti a pri tragických nehodách dať človeku druhú šancu a vrátiť mu život.

  19. 06. 2018 v rámci  pobytu a pohybu v prírode sme sa vybrali do Jarabinského prielomu. Kvôli nepriaznivému počasiu sme zmenili program, preto sme absolvovali 5 kilometrový chodník do dedinky Hniezdne a späť, kde sme si prezreli areál Nestville.

  21. 06. 2018 sme si prezreli sochárske sympózium vo Vyšných Ružbachoch, minerálne pramene, kúpele, termálne kúpalisko a prírodný výtvor Kráter. Príroda  vo Vyšných Ružbachoch bola očarujúca a nádherná. Slovensko sa má čím pýšiť, preto sme vďační, že sme aspoň na chvíľku mohli vidieť, v akom svete žijeme a vychutnať si naplno, čo príroda stvorila.

  Je pravda, že väčšina zo študentov neobľubuje pohyb v prírode, ale čo nemáme radi, ešte neznamená, že to nie je dobrá vec. Určite si všetci budú pamätať na upevnenie priateľských vzťahov v kolektíve a dobrý pocit z pobytu v prírode. Ako sa hovorí, že čas strávený s priateľmi nie je nikdy stratený:)

 • Hodina geografie cestovného ruchu v teréne

  Dňa 29. 05. 2018 žiaci I. B triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu realizovali hodinu geografie v cestovnom ruchu priamo v teréne. Navštívili  kúpeľné mestečko Červený Kláštor a poľskú prihraničnú obec Sromowce Nižne. Cieľom vyučovacej hodiny bolo pozorovanie, zisťovanie a hlavne porovnanie poskytnutých služieb pre oblasť cestovného ruchu v slovenskej a v poľskej prihraničnej oblasti. Celkové vyhodnotenie vyučovacej hodiny žiaci realizovali v škole. Najviac ocenili využitie teoretických poznatkov v praxi.

 • Ocenenie PSK pre Mgr. D. Knapikovú

  Srdečne blahoželáme Mgr. Dane Knapíkovej (učiteľke všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov), ktorá bola za svoju prácu a úspechy v školstve ocenená plaketou Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región, ktorú jej udelil Prešovský samosprávny kraj 12. júna 2018 v Divadle J. Záborského v Prešove.

  (Zdroj text a foto: https://www.po-kraj.sk/…/najuspesnejsi-pedagogovia-studenti…)

 • Rozlúčka s maturantami

  Dnes (6. júna 2018) sú to ešte NAŠI maturanti, zajtra už ABSOLVENTI našej školy. 

  Prevzali si maturitné vysvedčenia, vysvedčenia o štátnej skúške z korešpondencie a tí najúspešnejší aj ďakovné listy a odmeny z rúk RNDr. Viery Mikulovej, riaditeľky školy.

  Úspech, odhodlanie, výdrž a šťastie im do ďalšej práce popriala aj Ing. Zita Pleščinská, členka Rady školy pri OA a bývala europoslakyňa.

 • Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

  20. 04. 2018 9 žiakov 4. ročníka vykonalo Štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie, ktorú realizuje Národohospodárska fakulta ekonomickej univerzity v Bratislave. Úspešnosť žiakov na štátnej skúške bola 100 %. Štátnu skúšku úspešne vykonali: Nikola Bodnárová, Michaela Dubielová, Michaela Hutníková, Iveta Majerčáková, Daniel Novák, Patrícia Pekárová, Martina Pristašová, Natália Štupáková, Simona Ženčuchová. Blahoželáme.

  Aby bol žiak na štátnej skúške úspešný, v desaťminútovom odpise musí dosiahnúť výkon najmenej 200 čistých úderov za minútu s percentom presnosti do 0,50 a vyhotoviť obchodný list a tabuľku v súlade s STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.   

 • Triedený zber 2018

  Chránime prírodu, šetríme prírodné zdroje.

  Pridajte sa k nám. 

  Triedený zber prebieha do 27. júna 2018. Zbierame starý papier, nepotrebné elektrospotrebiče, žiarovky/žiarivky, batérie, vrchnáčiky z PET fliaš.

 • Otvorenie výstavy Kožušníctvo na Spiši

  Žiaci 2. ročníka sa 30. mája 2018 zúčastnili vernisáže Kožušníctvo na Spiši.

  Kožušníctvo patrilo k najrozšírenejším remeslám na Slovensku. Kožušnícky cech v Starej Ľubovni bol už v polovici 18. storočia v plnom rozkvete. Vyrábal krátke i dlhé kožuchy, kožušinové vesty, nohavice z baraních koží, baranice a rukavice. Na kožuchy a kožušinové vesty sa využívala kožušina divokej zveri, ale hlavne kožušina z oviec a jahniat.

  Okrem majstrov kožušníkov, bola bohatá aj domácka výroba vo viacerých obciach regiónu. Zbierku kožuchov a kožušinových viest v Ľubovnianskom múzeu tvorí viac ako 70 kusov predmetov, dokumentuje zručnosť majstrov a estetické cítenie nielen výrobcov, ale aj užívateľov.

 • Žiaci II. B triedy na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni

  Dňa 30. mája 2018 študenti II. B triedy spoznávali činnosť ÚPSVaR v Starej Ľubovni. Zaujímavou prednáškou a prezentáciou  ich sprevádzal Mgr. Anton Tomko. 

 • Pozvánka

  Vážení rodičia, milí priatelia školy,

  pri príležitosti vyradenia absolventov školy Vás srdečne pozývame na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 6. júna 2018 o 12.30 hodine v kine Tatra v Starej Ľubovni.

  Tešíme sa na spoločné stretnutie

                                                        RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka školy

 • Vyhodnotenie súťaže "Propaguj svoju školu"

  Žiaci 1. a 2. ročníka vytvorili billboardy propagujúce Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni. Billboardy boli zverejnené na FB-stránke školy. Podľa počtu "likes" k jednotlivým biilboardom sa víťazmi stali:

  1. Božena Duľová a Faustína M. Fedáková (1. B) - 134 hlasov
  2. Hana Reľovská (2. A) - 104 hlasov
  3. Silvia Moščovičová (2. A) - 40 hlasov

  Srdečne blahoželáme.

  https://www.facebook.com/OASLofficial/

 • Medzinárodný internetový odpis INTERSTENO 2018

   

  Aj v tomto školskom roku sa najlepší pisári spomedzi žiakov štvrtého ročníka zapojili do medzinárodného internetovéh odpisu INTERSTENO 2018. Súťaže sa zúčastnilo 1353 žiakov zo Slovenska, Rakúska, Belgicka, Kanady, Švajčiarska, Českej republiky, Nemecka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Talianska, Japonska, Luxemburska, Holandska, Poľska, Ruska, Turecka a USA.

  Celkovo sa do medzinárodného internetového odpisu zapojilo 287 škôl. Našu školu reprezentovali: M. Hutníková, D. Novák, M. Pristašová, I. Majerčáková a N. Bodnárová. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 • Exkurzia v Štátnom archíve v Starej Ľubovni

  Žiaci IV. A a IV. B triedy 10. mája 2017 navštívili Štátny archív v Starej Ľubovni. Pracovníčky štátneho archívu žiakov informoval o poslaní archívu, o spracovaní a tvorbe historických dokumentov, kroník, historických odborných publikácii. Žiaci si prezreli nové priestory archívu, oboznámili sa so zaujímavými archívnymi dokumentmi, ktoré majú veľkú historickú hodnotu, prezreli si historické pečatidlá, prelistovali kroniky škôl a obcí nášho okresu. Žiaci si prehĺbili vedomosti o manipulácii s písomnosťami po ich vyradení z registratúry organizácie. Dozvedeli sa, že Štátny archív v Prešove pracovisko Archív Stará Ľubovňa preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty od orgánov štátnej správy a obcí, od právnických osôb zriadených štátnymi orgánmi a obcami, od právnických a  fyzických osôb v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa.

 • Exkurzia na Mestskom úrade v Starej Ľubovni

  Dňa 24. mája 2018 žiaci II. B triedy navštívili Mestský úrad v Starej Ľubovni.

  Ing. Alena Arendáčová, vedúca  referátu daní a poplatkov informovala žiakov o miestnych daniach a poplatkoch v našom meste a ukázala im daňové priznania k miestnym daniam.

  Ing. Miroslav Pristaš z oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia zaujímavým spôsobom priblížil žiakom tvorbu  a ochranu životného prostredia, formy separovaného zberu a mestské podniky v Starej Ľubovni.

  Na mestskej polícii im Ing. Ľudovít Slodičák porozprával o svojej práci a ukázal im kamerový systém v meste.  

 • Hodina tovaroznalectva v liehovare

  16. mája 2018 osemnásť študentov 2. A triedy zamierillo do liehovaru Nestville Park v Hniezdnom. Počas 1,5-hodinovej prehliadky sa oboznámili s remeslami, ktorým sa venovali obyvatelia obce, s technológiou výroby liehu a alkoholu a s výrobkami liehovaru. Obsah exkurzie spestril a doplnil vedomosti nadobudnuté na hodine tovaroznalectva.

 • Exkurzia vo firme LKW Walter vo Viedni

  Jedinečná príležitosť nahliadnuť do fungovania medzinárodne uznávanej firmy sa naskytla žiakom Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni dňa 04. 05. 2018.  Jedna z najväčších firiem v Rakúsku – LKW WALTER je úspešnou rodinnou firmou, ktorej hlavným predmetom podnikania je organizácia kompletných nakládok v cestnej a kombinovanej preprave po celej Európe, do krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Strednej Ázie, na Blízky východ a do severnej Afriky.  Po zaujímavej prezentácii o firme sme mali možnosť nahliadnuť do open officu, kde pracujú prevažne mladí ľudia z celého sveta.  Bolo to pre žiakov veľmi obohacujúce a zároveň získali ďalšiu motiváciu pre učenie sa cudzích jazykov. Po ukončení štúdia na našej škole firma LKW Walter ponúka absolventom zaujímavé pracovné pozície, prípadne 2-týždňovú prax ešte počas štúdia. 

 • Žiaci študijného odboru služby v cestovnom ruchu vo Viedni

  Práca turistického sprievodcu je veľmi zaujímavá, ale aj náročná. O tom sa mohli presvedčiť žiaci našej školy študijného odboru služby v cestovnom ruchu, ktorí mali možnosť osobného kontaktu s profesionálnym a dlhoročným turistickým sprievodcom po hlavnom meste Rakúska – Viedne. Poznatky z histórie, reálií, ako aj osobný pohľad a skúsenosť sú nevyhnutné pre vykonávanie tejto činnosti. Dóm sv. Štefana,  Palác Hofburg, Prírodovedné múzeum,  Hundertwasserhaus, Schönbrunn  sú významné pamätihodnosti, o ktorých žiaci získali cenné informácie. Tieto exkurzie, ktoré zabezpečuje Obchodná škola v Starej Ľubovni, obohacujú poznatky žiakov, a tak napomáhajú ich profesijnému rastu.    

   

 • Spoznávali Bratislavu i Slovensko

  Prepojenie teórie a praxe je základným predpokladom modernej školy,  ktorou Obchodná akadémia v Starej Ľubovni určite je. S cieľom radšej raz vidieť, ako stokrát počuť,  sme  v dňoch 3. a 4. mája 2018 načas opustili školské lavice a vydali sa na potulky po Bratislave. Žiaci študijného  odboru služby v cestovnom ruchu si vopred pripravili informácie o hlavných turistických zaujímavostiach nášho hlavného mesta. Sprevádzali  nás po historickom centre, porozprávali nám o Dóme sv. Martina,  Primaciálnom námestí,  Hlavnom námestí, Bratislavskom hrade a o ďalších významných dominantách. Kochali sme sa výhľadom  z hradného kopca a na záver tohto krásneho slnečného dňa sme si užili  večernú prechádzku po nábreží  Dunaja.

 • Stavanie mája

  Prvý máj má viacero významov. Je to sviatok práce i sviatok jari. V našej škole je zvykom, že chlapci postavia dievčatám každoročne máj, na znak toho, že sú ešte slobodné. Postavili ho aj tento rok. Za zvukov ľudovej hudby dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami.

  ... aby boli májové tradície naplnené, nezabudnite na bozk pod rozkvitnutou čerešňou:)

 • Súťaž na FB-stránke školy

  Žiaci 1. a 2. ročníka vytvorili billboardy propagujúce Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni. Autor billboardu s najvyšším počtom lajkov získa vecnú odmenu. Súťaž končí 25. mája 2018 o 20.00 h.

  https://www.facebook.com/OASLofficial/

 • Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády

  Dňa 26. 04. 2018 sa žiak IV. B triedy Daniel Novák zúčastnil na celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Do olympiády sa zapojilo 4 000 študentov z celého Slovenska. Do finále sa dostalo  50 najúspešnejších študentov a Daniel bol medzi nimi. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria