Škola podnikania

Škola podnikania (63 41 M)

Na stiahnutie:


PROFIL ABSOLVENTA

 

Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa

Názov školského vzdelávacieho programu

Ekonomické služby podnikateľom

Kód a názov ŠVP

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Kód a názov študijného odboru

63 41 M škola podnikania

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 63 41 M škola podnikania po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou bude schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so všeobecnovzelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovanými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. Absolvent získa schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. po absolvovaní vzdelávacieho rpgramu získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách. Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent, sú marketingové činosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistku, cenú tvorbu, daňovú agendučinnosti spojené so získavaním a pracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím). Absolvent študijné odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelvanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria