Horizonty vzdelávania | Aktivity projektu | Aktivita/Špecifický cieľ | Fotoalbum | Videoalbum | 1. workshop | Aktivita 1.1 Účasť zamestnávateľov a podnikateľského sektora na inovácii školských vzdelávacích programov - 2. a 3. workshop | 4. workshop | Aktivita 4.1 Blokové vyučovanie vo vedení účtovníctva a mzdovej agendy | Aktivita 4.2 Problémové vyučovanie pri simulácii vstupu na tuzemský a zahraničný trh práce | Aktivita 4.3 Inovácia vo vyučovaní odborného predmetu Regionálny cestovný ruch | Aktivita 4.4 Tvorba a obhajoba žiackych projektov | Aktivita 2.1 Tvorba učebných textov, učebných materiálov a ich aplikácia vo výučbe | Aktivita 3.1 Zabezpečenie odborného rastu zamestnancov vzdelávaním

Horizonty vzdelávania

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
v termíne od 02/2013 do 01/2015 realizovala projekt

HORIZONTY VZDELÁVANIA

Udržateľnosť projektu HORIZONTY VZDELÁVANIA

2015 - 2020

 

Informácie o projekte:
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Prioritná os: 1  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.1  Premena tradičnej školy na modernú
 • Realizácia projektu: 02/2013  -  01/2015

 

Cieľ projektu:

Zabezpečiť prípravu flexibilnej pracovnej sily pre trh práce inovovaným vzdelávaním rozvíjajúcim kľúčové kompetencie.

 

Špecifické ciele projektu:

 1. Zabezpečiť účasť zamestnávateľov a podnikateľského sektora na profilácii školy s cieľom inovovať školský vzdelávací program zohľadňujúci potreby trhu práce
 2. Aplikovať nové formy a metódy tvorbou učebných textov a učebných materiálov pre rozvoj a overovanie kľúčových kompetencií žiakov
 3. Zabezpečiť osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov vzdelávaním s cieľom získania certifikátu/osvedčenia
 4. Rozvíjať podnikateľské vedomosti, kompetencie, zručnosti a ekonomické myslenie žiakov

 

 

Výdavky projektu a NFP:
 • celkové oprávnené výdavky: 261 871, 86 €
 • nenávratný finančný príspevok z ESF: 222 591,08 €
 • nenávratný finančný príspevok zo ŠR:  26 187,18 €
 • vlastné zdroje financovania: 13 093,60 €

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421 52 428 00 30

Fotogaléria