Bilingválne štúdium

Profil absolventa

Na stiahnutie:


Škola (názov, adresa) Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
Číslo a názov ŠkVP 01/6317 M 74-2017-09-01 Všeobecné ekonomické služby
Kód a názov ŠVP 62  EKONOMICKÉ VEDY, 63,64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I,II
Kód a názov študijného odboru 63 17 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Stupeň vzdelania úplne stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia 5 rokov
Forma štúdia denná
Iné vyučovací jazyk - slovenský, anglický

 

Absolvent päťročného študijného odboru 6317 M  74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je stredoškolsky vzdelaný pracovník  schopný uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. Absolvent získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch,  riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Vie sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných vo vedúcej funkcii. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Jeho  odborné vzdelávanie má charakteristickú črtu, ktorou  je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách podľa ich profilácie.  Zároveň má predpoklady študovať na vysokej škole.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
    Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 428 00 30

Fotogaléria